insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

DUYURULAR
Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmelik
8.2.2016 

KARAR NO:36                                                                                                                  02.02.2016

 

K  A  R  A  R

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun 22/01/2016 tarih ve 12 sayılı müşterek raporu.

(Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihinde yapmış olduğu birleşimde görüşülerek komisyonlarımıza havale edilen,  Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için, yeniden yapılanmaya gidilerek mevcut yönetmelikte değişiklik yapılmış,

Ekte belirtildiği şekli ile değiştirilen Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.

Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle oylama sonucunda,

Ekte belirtildiği şekli ile değiştirilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun kabulüne oybirliğiyle 02/02/2016 tarihli toplantıda karar verildi.

 

 

 

 

Süleyman KARACAN                              Selahattin TIRIN                                   Yasemin ÇELİK

     Meclis Başkan V.                                           Katip                                                     Katip

 

 

 

 

T.C. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

 

MADDE 1     Bu yönetmeliğin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, belediye malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

 

MADDE 2      Bu yönetmelik, Sincan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü ile müdürlüğe bağlı birim, alt birim Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.

Dayanak

 

MADDE 3     Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60.maddesi ile ilgili diğer yasalar.

Tanımlar

 

MADDE 4       Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık:                                İçişleri Bakanlığını;

Başkan            :                       Belediye Başkanını;

Başkan Yardımcısı:    Belediye Başkan Yardımcılarını

Bütçe:                           Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi;

Encümen:                   Belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşan organı;

Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin  alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi; ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrolün yapılması görevlerini yürüten kişileri,

Harcama Yetkilisi:        Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan her bir harcama biriminin en üst yöneticisini;

Harcama Birimi:            Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi;

İç Kontrol:                    İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü;

Kurum:                          Sincan Belediye Başkanlığını,

Mali Kontrol:                Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri;

Meclis:                          2972 sayılı kanunda öngörülen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşan belediye karar organını;

Muhasebe Yetkilisi:      Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması vb. işlemlerini yürüten kişiyi;

Mutemet:                      Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olan muhasebe yetkilisini;

Ön Mali Kontrol:          İdarenin mali karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ile harcama birimlerinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönünden yapılan kontrolü;

Performans Programı:   İdarenin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı;

 

Proje:                             Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan aktarılan hibe yardımlarla finanse edilen ve kamu idareleri bünyesinde yürütülen çalışmaları,

Proje mutemedi:            Mal veya hizmet alımı için avans verilmek üzere proje yürütücüsü tarafından belirlenen kişiyi

Proje sözleşmesi:           Finanse edilmesi kabul edilen projenin yürütücüsü ile ilgili kamu idaresi yetkilisi ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluş veya uluslararası konsorsiyum arasında akdedilen; idari ve mali hükümler ile diğer hususların belirlendiği ve eki, projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı gibi hususların yer aldığı proje öneri formunu kapsayan yazılı anlaşmayı,

Proje yürütücüsü:          Proje sözleşmesinde belirtilen ve kamu idaresi tarafından projenin yürütülmesinden doğrudan yetkili ve sorumlu kılınan ve proje kapsamında yapılacak harcamalar için harcama yetkisine sahip olanmemuru, diğer kamu görevlisini veya iş sözleşmesine göre çalıştırılan görevli veya görevlileri

Stratejik Plan:               İdarenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı;

Tahsildar:                      İlgili mevzuatı uyarınca tahsil edilebilir hale gelen alacak ve gelirleri tahsil etmek, alacak ve gelirlere ilişkin gerekli kayıtları tutmak ve icrai takibat yapılması gereken işleri yürüten görevliyi,

Taşınır konsolide görevlisi:       idarenin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamakla sorumlu olan görevlileri

Uzman:                                   Mali Hizmetler Uzmanını

Uzman Yardımcısı:    Mali Hizmetler Uzman yardımcısını;

Üst Yönetici:              Belediye Başkanını;

Veznedar:                   Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerleri muhafaza edilmesinde görev ve sorumluluğu bulunan yetkili kişiyi;

                                     İfade eder.

Teşkilat

 

MADDE 5       (1) Mali hizmetler müdürlüğüBaşkan/Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan;

a)      Stratejik Plan, Bütçe ve Performans Programı Hazırlama

b)      Gelir Tahakkuk, Takibat ve Tahsilat

c)      Giderler, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama İle

d)     İç Kontrol ve ön mali kontrol

birimlerinden oluşmaktadır

 

 

 

Mali Hizmetler müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 6     (1) Aşağıda belirtilen görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Karar alma mekanizmalarının etkin çalıştırılması için yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde ilgili birimle koordineli çalışmalar yürütmek.

f) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak ve ilgili mercilere göndermek.

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l) Kurum gider ve borçlarının hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

u) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan aktarılan hibe yardımlarla finanse edilen ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluş veya uluslararası konsorsiyum arasında akdedilen yazılı antlaşma çerçevesinde idare bünyesinde yürütülecek çalışmaları doğrudan sevk ve idare etmek ve proje kapsamında yapılacak harcamaları gerçekleştirmek

ü) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik plan, bütçe ve performans programı hazırlama biriminin görevleri

MADDE 7 – (1)Stratejik Plan, Bütçe ve Performans Programı Hazırlama birimi aşağıda verilen görevleri müdürlük adına yürütür:

            a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında;

1)      İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

2)      Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

3)      İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

4)      İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek

5)      Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

6)      Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

7)      İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

8)      İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek

9)      İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

b) Bütçe ve Performans Programı Hazırlama fonksiyonu kapsamında

1)   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

2)   İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

3)   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak

4)   Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

5)   Bütçeyi hazırlamak,

6)   Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

7)   Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

8)   Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

9)   Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

10)    Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

11)    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

12)    İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

13)    Harcama birimlerinin talebi üzerine ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçe içinde yapılacak aktarmaları hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

14)    Mali Hizmetler Müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

 

Gelir tahakkuk, takip ve tahsilat biriminin görevleri

MADDE 8 – (1)Gelir Tahakkuk ve Tahsilat birimi aşağıda sıralanan görevleri yürütür.

a)      Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre tarh ve tahakkuklarını yapmak,

b)      2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,

c)      Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar ortamına kaydetmek,

d)     Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip, tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

e)      2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden ilan reklam vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U. Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,

f)       2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,

g)      2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,

h)      2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek.

i)        Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak.

j)        2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

k)      Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.

l)        2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.

m)    İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak

n)      İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.

o)      Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb. vergi, harçların tahsilatlarını yapmak,

p)      3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40, 41ve 42nci maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilatını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak.

q)      1608, 5326, 5259 ve 2559 sayılı yasalara istinaden Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen ve Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ alındısıyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezası zabıtlarının ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak.

r)       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.

s)       Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili emvallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak. Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,

t)       Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak.

u)      Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

v)      Tahsilat kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

y)      Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,

z)      Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât  takiplerini kontrol etmek,

aa)   Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,

bb)  Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,

cc)   Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,,

dd)Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

ee)   Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak.

ff)    İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara münadi görevlendirilmek, karşılığında tellaliye tahsilatı yapmak,

gg)  P.T.T ve Banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilatını yaparak mükelleflerin hesaplarına işlemek,

hh)  Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,

ii)      Teminatların çözümü ve geri iadesini sağlamak,

jj)      İlgili müdürlükler ile ilgili Kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını sağlamak,

kk)  Atık sözleşmelerinin yapılarak tahsilatlarını sağlamak,

ll)      Mıntıka dışında bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakın tebligatını sağlamak,

mm)  Diğer Belediyelerden gelen evrakların tebligatlarının ve tahsilatlarının   yapılmasını sağlamak,

nn)  Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Giderler, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama biriminin görevleri

MADDE 9 – (1)Giderler, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama birimi aşağıda sıralanan görevleri yürütür ;

a)        Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

b)        Mali işlemlere ilişkin kayıtları muhasebe yönetmeliğinde belirlenmiş usul ve muhasebe standartlarına uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

c)        Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

d)       Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

e)        Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

f)         Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

g)        Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

h)        Kurum Mali durum ve beklentilerinin birer, üçer veya altışar aylık dönemler ile derlenmesi analiz edilmesi ve raporlanması işlerini yürütmek,

i)          Bütçe kesin hesabını hazırlamak ve meclise sunmak,

j)          Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

k)        Malî istatistikleri hazırlamak ve mevzuatta belirlenmiş süreler içerisinde ilgili mercilere sunmak,

l)          İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

m)      İdare faaliyet raporunun ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmasında birimlere danışmanlık yapmak

n)        Birim faaliyet raporlarını konsolide ederek idare faaliyet raporunu hazırlamak

o)        Hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan idare faaliyet raporlarının kamuoyuna sunulmasını sağlamak

p)        Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve taşınır kayıtlarını konsolide ederek raporlamak ve ilgili mercilere göndermek

q)        Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek

r)         Harcama birimlerince düzenlenen harcama işlemlerini 5393 sayılı kanunun 14,15 ve 60.maddeleri ile 5018 sayılı kanunun 61.maddesinde düzenlenen esaslara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

s)         Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan temin edilen proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirmek,

 

İç kontrol ve ön mali kontrol biriminin görevleri

MADDE 10 - (1) İç kontrol ve ön mali kontrol birimi aşağıda sıralanan görevleri yürütür.

a)      İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

b)      İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

c)      Ön malî kontrol görevini yürütmek,

d)     Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

e)      Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemleri malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol etmek,

f)       Harcama birimlerinin malî karar ve işlemlerini kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından kontrol etmek,

g)      Ön malî kontrole tâbi tutulması gereken malî karar ve işlemlere ilişkin ayrıntılı, açık ve gerekçeli yazılı görüş bildirmek,

h)      İhale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın birimlerin, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşan mali işlemlerinin kontrolünü yapmak,

i)        Kadro dağılım cetvellerinin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

j)        Harcama birimlerince hazırlanan seyahat kartı verilecek personel listesi tekliflerini ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ile düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden kontrol etmek,

k)   İdarenin teşkilat yapısı ve ihtiyacına göre her birim için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listelerini, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve yetkili merci tarafından vize edilen cetvellere, uygunluk açısından kontrol etmek ve uygun görülmeyen talepleri gerekçeli bir yazıyla ilgili birime göndermek,

l)     Kurumda çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımını kontrol etmek, kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetvelleri gerekçeleri ile birlikte yazıyla ilgili birime göndermek,

m)    657 sayılı Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen memurlardan, hangilerine zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin aynı kanunun 152. Maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeleri kontrol etmek,

n)      Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini ilgili bakanlık tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelemek, uygun görülmeyenleri en geç beş işgünü içinde ilgili birime gerekçeli yazıyla göndermek,

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri

MADDE 11 – (1) Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin yöneticisi, Mali HizmetlerMüdürüdür.

a)      Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar ve personel performans sistemini oluşturur , takip eder ve gerekli önlemleri alır, personel iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlar, personel özlük iş ve işlemlerini yürütür.

b)      Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

c)      Birim yazışmalarının yürütülmesini, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

d)     İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

e)      Bütçe ve muhasebe uygulama yönetmeliklerinde belirtilen ilkeler ve ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ödenek aktarımlarına ilişkin işlemleri yürütür.

f)       Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlar.

g)      Yatırım programlarının bütçeye uygunluğunu sağlar ve uygulamada karşılaşılacak riskleri belirleyerek önlem alır, izleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak üst yöneticiye sunar.

h)      İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde kurulması ve güncellenmesini sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve Belediye Başkanının onayına sunar.

i)        Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

j)        Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

k)      Faaliyet ve bütçe uygulamaları sonucunda üretilen verileri belirli periyotlarla toplar, analiz eder, riskleri belirler, analiz ederek risklere karşı alınacak önlemlere ilişkin raporlar hazırlar veya hazırlatır, harcama yetkilileri ile üst yöneticiye bu huşularda danışmanlık yapar.

l)        Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

Mali hizmetler Müdürü’nün sorumlulukları

MADDE 12- (1) Mali hizmetler Müdürü birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Mali Hizmetler Müdürü;

a)      Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b)      Diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerin izlenmesinden,

c)      Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

d)     Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

e)      Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

f)       İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından,

g)      Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

h)      Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

 

 

Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum

MADDE 13 – (1)Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Mali Hizmetler Birim Müdürünün başkanlığında alt birim şube yetkililerinin katılımı ile belirli periyotlarda toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyumu noktasında kararlar alınarak uygulanır.

 

Mali Hizmetler Müdürü Olarak Atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 14 – (1)Mali Hizmetler Müdürü, belediye başkanı tarafından atanır ve ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

(2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 59.maddesi gereği; Mali Hizmetler Müdürü olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a)        En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

b)        Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde Müdür, Müdür yardımcısı, Şube Müdürü veya eşiti görevlerde bulunmak,

c)        Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak

d)       Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak,

e)        Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

f)         Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak,

 

Gelir Tahakkuk, Takip ve Tahsilat birimi sorumlusunun yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Gelir Tahakkuk, Takip ve Tahsilat birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:

a)      İdarenin genel amaç ve politikalarına uygun olarak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge, duyuru, açıklama ve talimatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürü’nün görevini yapmasına yardım etmek. Mali konularla ilgili kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğleri izleyerek gerekli önlemleri almak,

b)      Amirlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarına ait hususları uygulamak,

c)      Tahakkuk ettirilen hizmet bedellerinin tahsilâtını sağlamak,

d)     Mükerrer ve tenzili ödemelerin iadelerini sağlamak ve mükelleflerin önceki borçlarına mahsup etmek,

e)      Yapılan tahsilâtın bankalara veya muhasebeye intikalini sağlamak,

f)       Tahsilât işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

g)      Tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için mükelleflere uyarı mektupları (beyana çağrı) borç bildirimi(vergi ceza ihbarnamesi) düzenlemek ve ödeme emirlerini göndermek,

h)      Tahsilâtın bankalar ve tahsilât şubeleri aracılığı ile düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak,

i)        Yapılan tahsilâtların bankalara yatırılmasını ve günlük kontrolünü yaptırmak,

j)        Tahsil edilmeyen hizmet bedellerinin ödeme emirlerini düzenlemek, ödenmeyenlerin icra işlemlerini yapılabilmesi için Hukuk işleri müdürlüğüne intikalini sağlamak ve takip etmek,

k)      Birime bağlı servislerin yıllık programlarını yapmak, iş akışındaki birikimi önlemek, gerekli önlemleri almak,

l)        Birime bağlı servislerin yıllık gereksinimlerini önceden saptamak ve öneride bulunmak,

m)    Mali Hizmetler Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 16- (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)      İdarenin genel amaç ve politikalarına uygun olarak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge, duyuru, açıklama ve talimatlar çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürü’nün görevini yapmasına yardım etmek, idarenin borç ve alacakları ile nakit ve kıymetli evraklarına ait iş ve işlemleri yürütmek ve saklanmasını sağlamak.

b)       Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını ve izlenmesini, kanuni ödemelerinin süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ile bütçe kesin hesabını çıkartmak, bunlara ait kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak ve idarenin iştirakleri ile ilişkilerini düzenlemek,

c)      Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

d)     Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

e)      Memur ve işçi personel maaşlarını ödemek ve maaşlardan yapılması gereken kesintileri yaparak ilgili yerlere ödemek,

f)       Kurumun vergilerini takip ederek zamanında ödenmesini sağlamak,

g)      İdaremize iş yapan müteahhit ve firmaların icra ve temliklerinin yazışmalarını takip etmek, ödemesini yapmak,

h)      Günlük banka durumunu çıkarmak,

i)        Belediye hizmetlerinden dolayı kamulaştırılan yerlerin bedellerini hak sahiplerine ödemek,

j)        Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

k)      Muhasebe ve bütçe yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

l)        Malî istatistikleri hazırlamak,

m)    Gerekli bilgi ve raporları, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

n)      Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

o)      İştiraklerin ana sözleşme ve ortaklık sözleşmelerini düzenlemesinde danışmanlık yapmak,

p)      İştiraklere ait ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı veya azaltılması, hisse senetlerinin tamamen veya bir kısmının devri, iştirak hisselerinin tamamının alınması konularında etüt ve araştırmalar yaparak teklifte bulunmak,

q)      Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

r)       Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak veya yaptırmak,

s)       Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

t)       Hesabını kendisinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

u)      Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri çerçevesinde yapmak,

v)      Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak ve harcama yetkilisine göndermek,

w)    Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin birer nüshasını Sayıştay’ın ilgili mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay Başkanlığına göndermek,

x)      Muhasebe birimini yönetmek, mevzuatla ve Mali Hizmetler Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

 

İç Kontrol ve ön mali kontrol sorumlusunun görevleri

MADDE 17 - (1) İç Kontrol ve ön mali kontrol sorumlusunun görevleri şunlardır:

a)      İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,

b)      İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

c)      Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

d)     Ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak,

e)      Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlem süreçlerini tespit etmek, iş akış şemalarının hazırlanması ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulmasını sağlamak,

f)       Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların idare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak,

g)      Ön mali kontrol birimince yapılan kontroller sonucunda uygun görülen ya da uygun görülmeyen mali karar ve işlemlere ait formları imzalamak,

h)      Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim sorumlularının Yetki ve sorumlulukları

MADDE 18- (1) Kendisine birim sorumluluğu verilen memurların yetki ve sorumlulukları;

a)      Görevlendirildiği birimin, bütün hizmet ve işlemlerini genel ve kurum mevzuatı çerçevesinde, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun, kurum bütçe ve iş programlarını dikkate alarak yönetmek,

b)     Görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapmak,

c)      Hizmetin ifasında personele kesin ifadeli açık, yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak, astlardan gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak,

d)     Çalışmalarda etkinliği artırmak, iş akışını hızlandırıcı ve israfı önleyici tedbirler almak,

e)      Servisin ve görevlendirildiği birimin çalışma programını yapmak,

f)       Personeli servis işlemleri hakkında bilgilendirmek ve eğitmek,

g)      Personelin mesai saatlerine uygun olarak göreve geliş ve gidişlerini sağlamak ve takip etmek,

h)     Amirine personeli için saatlik ve yıllık izin teklifinde bulunmak,

i)        Demirbaş eşyanın talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

j)       Amirlerince verilen ve çalışma alanına giren diğer görevleri yapmak.

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır:

a)      Veri giriş bilgisinin yönetmeliklere ve standartlara uygun ve doğru olduğunu denetlemek,

b)     Belirlenen biçimde alfabetik ve sayısal bilgiyi kaydetmek,

c)      Kaynak belgelerdeki eksiklik ve hataları gözlemlemek ve düzeltilmek üzere kaynağa geri vermek,

d)     Görevi gereği oluşturulan verileri sistematik ve anlaşılır biçimde dosyalamak, her an kullanılmaya hazır bulundurmak, muhafaza etmek ve gerekli durumlarda yetkili kişilere teslim etmek,

e)      Kullanmış olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini bakımlı ve çalışır durumda bulundurmak,

f)       Demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korumak,

g)      Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkilerle çalışmalarından dolayı, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve bağlı olduğu Mali Hizmetler Müdürüne ve bağlı olduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Memurun Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20-(1) Memurun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Görevli bulunduğu şeflikteki işlemler ile ilgili faaliyetleri, kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, genelge ve genel yazılara uygun olarak yapmak,

b)      Demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korumak,

c)      Kendilerine havale edilen süreli ve süresiz yazılarla ilgili işlemleri ikmal etmek, işi biten evrakları dosyalamak ve kayıtlarını tutmak,

d)     Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Memur, bu yönetmelikle ile verilen görev ve yetkilerle çalışmalarından dolayı, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve bağlı olduğu Mali Hizmetler Müdürüne ve bağlı olduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Bilgisayar İşletmeninin Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 21- (1) Bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

b)      Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,

c)      Kendisine verilen görevleri şubenin diğer personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,

d)     Kendisine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

e)      Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

f)       Verilen görev ve yetkilerle çalışmalarından dolayı, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve bağlı olduğu Mali Hizmetler Müdürüne ve bağlı olduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Veznedarın Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 22- (1) Veznedarın görevleri şunlardır:

a)      İdareye ait nakit ve kıymetli kâğıtları idarenin hesabı bulunan bankalara idare adına ödemek veya tahsil etmek,

b)      Vergi, SGK primleri ve icra daireleri ile diğer resmi kurumlara idare adına ödenmesi gereken paraları ödemek ve idare adına doğmuş alacakları tahsil etmek,

c)      Kasasını ve kasasında bulunan nakit ve nakit değerindeki kıymetli kâğıtları her an teftiş ve denetime hazır bulundurmak,

d)     Mükelleflerin borçlarını vezne alındısı karşılığı tahsil etmek,

e)      İdareye ait tahsilâtı yapılan nakit ve kıymetli kâğıtları günlük olarak kuruluş hesabına yatırmak,

f)       Her akşam kasa tutanağını tanzim ederek bir nüshasını kasasında muhafaza etmek,

g)      Verilen görev ve yetkilerle çalışmalarından dolayı, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve bağlı olduğu Mali Hizmetler Müdürüne ve bağlı birim sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 23 – (1) Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe birimlerinin vezne ve ambarlarından zimmetle değerli kâğıt alıp satmakla görevlendirilen yetkili memurlar da muhasebe yetkilisi mutemedidir.

(2) Zorunluluk bulunması halinde yukarıda unvanları belirtilenler dışında, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

(3) Muhasebe yetkilisi mutemetlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar.

b)      Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında muhafaza etmek zorundadır ve kayıplardan sorumludurlar.

c)      Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin belediye hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilatın, özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun en çok yedi, değerli kağıt satış hasılatının ise en çok on beş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur.

d)     Söz konusu tahsilat, muhasebe biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller yapılıp yatırılması gereken tahsilat miktarı tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli şerhler konularak onaylanır.

e)      Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye üst yönetici yetkilidir.

f)       Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur.

g)      Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri izin verilen haller dışında çekle tahsilat yapamazlar.

h)      Zimmetle aldıkları değerli kâğıtların satış hasılatını belirlenen süre içerisinde yatırmayan muhasebe yetkilisi mutemetlerine yeniden değerli kağıt verilmez.

 

Tahsildarın yetki görev ve sorumlulukları

MADDE 24– (1) Tahsildarın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır

a)      Tahakkuk servisince, tahakkuk ettirilmiş olanlarla tahakkuku tahsiline bağlı veya hükmen tahsil edilebilir hale gelmiş belediye gelirlerinin zamanında tahsilini ve bankaya veya vezneye teslimini temin etmek,

b)      Taksit süreleri içerisinde borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak,

c)      Tahsilat teşkilatına dâhil memur, kâtip ve tahsildarlara verilmiş vazifelerin zamanında ve noksansız ifa edilip edilmediği tetkik, takip ve kontrol etmek,

d)     Tahsili tahakkukuna bağlı bulunan belediye gelirleri için tahakkuk memurluğundan veya muhasebeden verilen teklif bordro içeriklerinin mükellef müfredat defterinin tahakkuk tablolarına kaydetmek ve bu bordroların birer örneğini diğer nüshası veriliş tarihini kaydetmek suretiyle muhafaza etmek,

e)      İrsaliyeleri düzenlemek, içeriğini inceleyerek mükellef hesap defterine geçirmek,

f)       Her mali sene sonunda devir ve bakaya cetveli tanzim etmek ve taksit süreleri içinde ödenmeyen alacakların mükelleflerini tespit ederek gerekli işlemleri yapmak

g)      İcra takip ve tahsilat dosyalarını hazırlamak, dosya içeriğini oluşturan evrakı muhafaza etmek,

h)      Tahsilat servisince kendilerine verilmiş olan tahsili tahakkukuna bağlı belediye alacaklarını ve tahakkuku tahsiline bağlı belediye gelirlerini zamanında tahsil etmek,

i)        Tahsili tahakkukuna bağlı gelirleri takip etmek, ilgili defterlere kayıtlarını yapmak ve tahsilat yapıldıkça kayıtları kapamak,

j)        Borçlarını taksit müddetleri içinde ödemeyen mükellefler hakkında Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı tespit ve tahsil etmek ve mezkûr kanuna göre icra takibatı yapılası gereken mükellefler hakkında tahsilat servisine veya muhasebeye bilgi vermek,

k)      Tahsilatı mevzuatta belirlenmiş esaslara uygun olarak bankaya veya vezneye teslim etmek,

l)        Diğer belediyelerce tahsili bildirilen ve mıntıkalarında ikamet eden mükelleflerin borçlarını makbuz mukabilinde tahsil etmek,

m)    Her sene Divanı Muhasebata verilecek idare hesabına ait Bütçe ve Muhasebe Usulü Talimatnamesinin 40.ncı maddesinin b fıkrasındaki cetveli zamanında tahakkuk memuru ile müştereken düzenleyip muhasibe vermek,

n)      Verilen diğer işleri görmek ve tahsilata müteallik bütçenin de muamelatını takip ederek belediye alacaklarının vaktinde tahsilini temin edecek tedbirleri almak.

 

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler.

a)      5018 sayılı Kanunun 60.ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.

b)      22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.

c)      Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

d)      Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

e)      Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

f)       İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

g)      Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

 

Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları

MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

(2) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır.

 

Mesleki yeterlilik ve özen

MADDE 24 – (1) Uzmanlar, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır. İdareler, uzmanların, mesleki yönden gelişmelerini ve yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

(2) Uzmanlar, idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde staj ve araştırma yapmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla genel hükümlere göre yurtdışına gönderilebilirler.

 

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 25 – (1) ÖSYM tarafından ilgili idarelere yerleştirilenlerden, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

(2) Atama talebini içeren dilekçe ekinde idareye verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a)      T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

b)      Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin atamayı yapacak idare tarafından onaylanmış örneği.

c)      Mal bildirimi.

d)     Altı adet vesikalık fotoğraf.

(3) Atama talebini içeren dilekçede ilgilinin; mesleğe girişe engel adli sicil kaydının bulunmadığına, görev yapmasına engel bir halin olmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanına da yer verilir.

(4) İdareler, adayların başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde atama işlemlerini tamamlamak ve yapılan atamaları toplu olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esas olmakla birlikte, idarelerin malî hizmetler birimi ve Bakanlık tarafından hazırlanacak yetiştirme programları çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

(2) Uzman yardımcıları hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve uzmanlık tezi olmak üzere üç aşamalı bir yetiştirme programına tabi tutulur.

(3) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a)      İlgili mevzuat ve uygulaması ile görev alanlarına giren diğer konularda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

b)      Araştırma, inceleme, analiz ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek,

c)       Mesleğin gerektirdiği niteliklerin gelişip yerleşmesini sağlamak,

Amaçları güdülür.

(4) Uzman yardımcılarının uzmanların gözetiminde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21.2.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 27 – (1) Hizmet içi eğitim, uzman yardımcılarının görev yaptıkları idareler tarafından verilir.

(2) Bu eğitim, uzman yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ve 120 saatten az olmamak üzere görev alanlarıyla ilgili konularda mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde idarelerin hazırlayacakları eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mesleki eğitim

MADDE 28 – (1) Mesleki eğitim, 120 saatten az olmamak üzere 17.nci maddede belirtilen konularda Bakanlık tarafından verilir.

(2) İdareler, Bakanlık tarafından düzenlenecek mesleki eğitim programlarına uzman yardımcılarının katılımını sağlamakla yükümlüdür. Eğitime alınan uzman yardımcıları eğitim süresince görevli sayılırlar.

Uzmanlık tezi

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcılarına; aylıksız izinler ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, on altı aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz gün içinde malî hizmetler birimince görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içerecek şekilde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Malî hizmetler birim yöneticisi, idareden bir malî hizmetler uzmanını tez danışmanı olarak görevlendirir.

(4) Uzmanlık tezi, en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir. Tez jürisi malî hizmetler birim yöneticisinin başkanlığında, idarede görevli iki malî hizmetler uzmanından oluşacak şekilde üst yönetici tarafından belirlenir. Malî hizmetler biriminde uzman bulunmadığı durumlarda diğer idarelerin malî hizmetler birimlerinin uzmanları arasından tez danışmanı ve tez jürisi üyesi görevlendirilir. Tez jürisi bir ay içerisinde tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.

(5) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için dört ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilerek uzman yardımcısı tez savunmasına çağrılır. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

(6) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince yüz (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş (70) puan olması zorunludur.

(7) Kabul edilen tezlerin ve değerlendirme sonuçlarının bir örneği 10 işgünü içinde Bakanlığa gönderilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Tezi kabul edilen uzman yardımcısı, atandığı idarede en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri bu süreye dâhil edilmez.

(2) Yeterlik sınavı, 8 inci maddeye göre oluşturulacak sınav komisyonu tarafından yazılı usulde yapılır.

(3) Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve tarih, sınava girecek uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere idarelerine iki ay önceden yazılı olarak bildirilir.

(4) Üç yıllık fiili hizmet süresini doldurmamaları nedeniyle yapılacak yeterlik sınavına katılamayan uzman yardımcıları bir sonraki yeterlik sınavına alınırlar.

(5)Yeterlik sınavı Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17.maddesinde sayılan konulardan yapılır.

Yeterlik sınav puanı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği17 nci maddede belirtilen birinci grup konular için altmış (60) puan, ikinci grup konular için kırk (40) puan olmak üzere yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için her bir konu grubundan en az elli (50) puan alınması, yeterlik sınav puanının ise en az yetmiş (70) olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve idarelerine yazılı olarak bildirilir.

Ek sınav hakkı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren; geçerli mazeretine istinaden sınava katılamayanlara mazeretlerinin sona ermesinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 33- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Malî Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılarından;

a)      Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b)      İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar,

c)      Yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

İdarelerinde durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara veya pozisyonlara atanırlar.

Uzmanların eğitimi

MADDE 34 – (1) Uzmanlar, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak üzere, her üç yılda idareler tarafından 100 saatten, Bakanlık tarafından ise 60 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dahilinde eğitime tabi tutulurlar.

(2) Uzmanların eğitim programlarına katılımlarını sağlamak üzere idareler tarafından gerekli tedbirler alınır.

(3) Uzmanların üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikalar da dikkate alınır.

 

Kariyer dışı uzman atanamaması

MADDE 35 – (1) Uzman ve uzman yardımcılığı kadro veya pozisyonlarına Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Sözleşmeli ve işçi statüsündeki uzman ve uzman yardımcıları

MADDE 36 – (1) İdarelerde teşkilat kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel veya işçi statüsünde istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcıları bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup bunlarla imzalanacak sözleşmelere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağına dair özel hüküm konulur.

Kurumlar arası naklen geçiş

MADDE 37 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde, başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanamazlar.

(2) Uzman olarak ilk kez atandıkları idarede 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatiyle başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 38 – (1) Uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozisyondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonlarında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde idarelerin aynı statüdeki uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

(2) Göreve başladıkları idarede uzmanlığa atandıktan sonra üç yıllık süreyi doldurmayan malî hizmetler uzmanları sadece ayrıldıkları idarelere yeniden atanma talebinde bulunabilirler.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 39 – (1) Özel yarışma sınavında başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olanların ataması iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bakanlığa bilgi verme

MADDE 40 – (1) İdareler, Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde uzman ve uzman yardımcılarının atama, eğitim, mesleki yeterlik, nakil ve ayrılmalara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi göndermekle yükümlüdür.

 

Yürürlük

MADDE 41 -  (1). Bu yönetmelik Sincan Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE – 42  - (1) Bu yönetmelik Sincan Belediye Başkanı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından yürütülür.

     
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK