insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

Mehmet TEMOÇİN
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü
Telefon: +90 312 270 60 85
E-mail: mehmet_temocin@sincan.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MİSYON
Belediyemizde çalışan personellerin özlük haklarını korumak, Ortak amaca ulaşmak için ekip çalışmasına inanan, dürüst-açık iletişim felsefesi ile hareket edecek teknolojiyi iyi kullanan ve eğitimli insan kaynağının, hedeflere ulaşabilmede en önemli unsur olduğunun bilincinde olmak.
VİZYON
Geleceğin  insan kaynakları modelini kuran ve uygulayanlar içerisinde en iyisi olmak.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MEMUR SİCİL VE EĞİTİM SERVİSİ
İş İstekleri Ve Memur Personel Alımı İşleri

İlk defa devlet memurluğuna atanacak olanlar ve yer değiştirmek suretiyle atanacakların tayin işlemlerini yapmak 
İş ve personel taleplerini değerlendirmek, memur ihtiyacını karşılamak amacına yönelik personel alımı ile ilgili izin ve diğer işlemleri yürütmek. 
Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesince yeni personel alımı ile ilgili yapılacak olan sınav işlemlerini yürütmek. 
Özürlü ve eski hükümlü memur personel istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek. 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 4/B maddeleri gereğince çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli personeller ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek.  
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirme işlemlerini yürütmek. 

Atama İşlemleri
Açıktan ve naklen atamalarla ilgili her türlü izin ve diğer işlemleri yürütmek, 
Terfian ve görevde yükselme suretiyle yapılacak olan atama iş ve işlemleri yürütmek. 
Aday memurların asalet tasdiki işlemlerini yürütmek, 

Görevlendirme İşlemleri
Kurum içi ve kurumlar arası geçici görev işlemlerini yürütmek. 
Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerini yürütmek. 

İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme İşlemleri
İstifa, vefat, işten ayrılma ve teftiş raporuna göre işe son verme işlemlerini yürütmek. 
Seçimler nedeniyle işten ayrılma ve işe başlama ile ilgili işlemleri yürütmek. 

İzin ve Sağlık İşlemleri
Her türlü izin işlerini (Yıllık, Sıhhi, Mazeret, Ücretsiz, Yurtdışı vs.) takip ederek gerekli işlemlerini yapmak, 
Memurların sağlık karnesi iş ve işlemlerini yürütmek, kurum içi ve kurum dışından talepte bulunanlara hastanın muayene isteği belgelerini düzenlemek. 

Kadro İşlemleri
Memur sicil ve kadro defterlerinin tanzimi ile değişikliklerini takip etmek. 
Memur kadro iptal ihdası ile ilgili işlemler ile kadro tenkis-tahsis ve diğer kadro işlemlerini yürütmek. 
Memur norm kadroları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek 

Terfi ve İntibak İşlemleri
Derece, kademe ve diğer terfileri takip ederek iş ve işlemlerini yürütmek, 
Her türlü intibak işlerini (öğrenim değişikliği, sigortalı hizmetler, borçlanılan hizmetler, askerlik hizmeti) yapmak. 

Sicil İşlemleri
Emekli sandığı sicil numaraları ile ilgili bildirimleri yapmak. 
Kanun ve yönetmelikler gereğince yapılması gerekli güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili işlemleri yapmak. 
Özlük dosyalarının düzenlemesi ile dosya devir teslim işlemlerini yürütmek. 
Hizmet belgesi tanzimi ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmak, 
Mal Bildirimi, Aile Yardımı Bildirimi ve Tedavi Yardımı Beyannameleri ile ilgili işlemleri yapmak. 
Memur personel kimlik kartları ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Herhangi bir nedenle veya kendi isteği ile kurumdan ayrılan veya emekliye sevk edilen memur personellerin özlük dosyasını düzenleyerek muhafaza etmek. 
Tespit edilen yan ödeme ve tazminatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak.
 

Mükâfatlar ve Ceza İşlemleri
Belediye memurlarına, başarı durumlarına göre hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak verilmesi düşünülen ikramiye ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Memur disiplin kurulu oluşturulması iş ve işlemlerini yürütmek, 
Disiplin kurulları gereğince disiplin cezaları ile ilgili işlemler ve disiplin cezalarının affı ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Belediye çalışanları hakkında adli ve idari cezaların takibini yapmak 
Birimlerin teklifleri doğrultusundan Belediye memurlarına yaptırılacak fazla çalışmalar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek. 

Emeklilik İşlemleri
Emekliye ayrılacak olan memur personellerin her türlü emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek. 
Hizmet Borçlanmaları ile İlgili İşlemleri yürütmek. 
Memurların askerlik hizmetleri ile ilgili borçlanma işlemlerini yapmak. 

Pasaport İşlemleri
Memur personellerin hususi (Yeşil) Pasaport işlemleri ve temdidi ile kurumdan emekli olan personellerin Pasaport İşlemlerini yapmak. 

Vekâlet İşlemleri
Vekâlet ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, imza yetkisi verilmesi, kaldırılması, imza sirküleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 

Sendikalarla İlgili İşlemler
Memur ve İşveren Sendikaları ile ilgili (yeni üye, İstifa, naklen ayrılanlar emeklilik ölüm vs. ) iş ve işlemlerin gerekli yazışmalarını yapmak. 
Hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendikanın tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
Kurum idari kurulunun oluşturulması işlemleri ile yetkili sendika ve işveren tarafınca yapılması zorunlu olan kurum idari kurul toplantılarının işlemlerini yürütmek. 

Eğitim ve Seminer İşleri
Belediye birimlerinin hizmet içi eğitim plan, program, katılım iş ve işlemlerini yürütmek. 
Mesleki geliştirme kursları, yabancı dil kursları, yurtdışı kursları ve diğer seminerlerle ilgili 
İhtiyaçların tespitinin yapılarak işlemlerinin yürütülmesi, 
Hâlihazırda yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan yapılması zorunlu eğitim (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj, görevde yükselme vs.) faaliyetlerini yürütmek. 

Diğer İşlemler
Memurlar, kadrolar ve istatistikî bilgileri içeren takipli yazıların kontrolünü yapmak. 
Servis iş ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma ve iletişim işlemlerini yürütülmek. 

İŞÇİ İLİŞKİLER SERVİSİ
İş İstekleri Ve İşçi Personel Alımı

İş ve personel taleplerini değerlendirmek, işçi ihtiyacını karşılamak amacına yönelik personel alımı ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesince yeni personel alımı ile ilgili yapılacak olan sınav işlemlerini yürütmek. 
Kurumda sözleşmeli çalışan personeller ile ilgili işlemlerin yapılması. 
Özürlü, eski hükümlü ve Terörle Mücadele kanunu kapsamında alınacak işçi personel istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
İşçi talepleri ve iş talepleri işlemlerini yürütmek 
Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek 
Geçici işçi vize işlemlerini yürütmek 

Atama İşleri
İşçi Kadro atama ve görevlendirme ile ilgili işlemleri yürütmek 
Sigortalı personellerin tescil işlemlerini yürütmek 
Görevlendirmeler

Kurum içi ve kurumlar arası geçici görev işlemlerini yürütmek. 
Yurtiçi görevlendirme işlemlerini yürütmek. 
Kurumda çalışan işçi personellerin birimler arası görev değişikliği işlemlerini yapmak. 

İstifa, Vefat, Emekli, Disiplin Kurulu kararı ile iş akdi Fesih, İş Akdi Askıya alınan ve İşe Son Verme
İstifa, Vefat, Emekli, iş akdi fese ve disiplin kurulu kararı ile işine son verilen işçilerin işten ayrılma işlemlerini yürütmek. 
İş akdi askıya alınan işçilerin iş ve işlemlerini yürütmek 

İzin ve Sağlık İşleri
Her türlü izin işlerini (Yıllık,  Ücretsiz, Yurtdışı ve Toplu İş Sözleşmesi gereği tüm sosyal izinler vs.) takip ederek gerekli işlemleri yapmak. 
İşçi izin kurulunun belirlenmesi ve işlemlerinin yürütülmesi, 
Kurumda çalışan işçilere, eş-çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları anne-babalarına vizite kâğıdı düzenlemek. 

Kadro İşleri
İşçi Kadro teklifleri işlemlerini yapmak 
İşçi kadro defterlerinin tanzimi ile değişikliklerini takip etmek. 
İşçi kadro iptal ihdası ile ilgili işlemler yürütmek. 
İşçi norm kadroları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek 

Sicil İşleri
Çalışan İşçi personellerin Özlük dosyalarının düzenlemesi ile işçi özlük programı işlemlerini yürütmek. 
İşçilerin Askerlik borçlanma işlemlerini, emekliliğe esas olmak üzere iş ve işlemlerini yürütmek. 
Bağ-kur ve emekli sandığı hizmetlerinin tespitini yaparak SSK hizmetleri ile birleştirme işlemlerini yürütmek. 
Mal Bildirimi ve etik sözleşme ile ilgili işlemleri yapmak. 
İşçi personel kimlik kartları ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Herhangi bir nedenle veya kendi isteği ile kurumdan ayrılan işçi personellerin özlük dosyalarını düzenleyerek muhafaza etmek. 
Kurumda çalışan İşçi ve memur personellerin takip programları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini yapmak 
 

Ödül ve Cezalar
Ödül İşleri 
İşçi disiplin kurulunun oluşturulması işlemlerini yürütmek, 
Disiplin kurulunca verilen disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Disiplin cezalarının affı 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunun oluşturulması ve işlemlerinin yürütülmesi 
İş güvenliği işlemlerini yürütmek 
İşçi Sağlığı ile ilgili işleri yürütmek 
Müdürlüklerde çalışan ve İş kazası geçiren işçilerin iş ve işlemlerini yürütmek  
Meslek Hastalıkları ile ilgili işlemleri yürütmek 

Emeklilik İşlemleri
Emekliye ayrılacak olan işçi personellerin her türlü emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek 

Sendikalarla İlgili İşler
Ayrılan işçileri bildiriminin yapılması 
Sendikada görev alan işçi personellerin izin işlemlerini yürütmek, 

Toplu İş Sözleşme ve Uygulama İşleri
Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 
Teklif, Karşı teklif, Müzakereler işlemlerini yürütmek 
Grev kapsamı dışında kalacak personellerin işlemlerini yürütmek 
Uyuşmazlık ve kurullar ile ilgili işlemleri yürütmek 

Eğitim ve Seminer İşleri
Belediye birimlerinin hizmet içi eğitim plan, program, katılım iş ve işlemlerini yürütmek. 

Diğer İşlemler
İşçiler, işçi kadrolar ve istatistikî bilgileri içeren takipli yazıların kontrolünü yapmak. 
Servis iş ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma ve iletişim işlemlerini yürütülmek. 
Özel Gün ve Haftalar ile ilgili yazışmalar yürütmek. 
Hasar Tespit komisyonunun kurulması ve aldığı kararların takibi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
Türkiye İş Kurumuna Aylık işçi Personel Durum çizelgesi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
İşçi bildirim listeleri 
Kurumumuzda stajyer öğrenci olarak çalışacak Lise ve Yüksekokul öğrencilerinin işlemlerini yürütmek. 
İmza sirküleri ile ilgili işlemler 
İmza Yetkisi verilmesi, kaldırılması 
Müdürlüğümüze gelen ve giden tüm evraklarının kayıt ve zimmet işlemlerini yapmak. 
Servisimiz, çalışmalarını yürürlükte olan ve yeni çıkacak olan Toplu İş Sözleşmesi, Kanun, Yönetmelik ve Tüzük Hükümlerine göre yürütür.   
MAAŞ TAHAKKUK SERVİSİ
Maaş İşlemleri

İşçi puantajlarını kontrol etmek, puantajlarda izin ve rapor günleri, gece vardiyası, mesailer, koku yardımı, 
Memur personelin derece, kademe, raporlu gün, kıdemlerinin kontrolü ve giriş işlemleri, 
Sözleşmeli personel maaş tahakkuklarını yapmak 
Belediye başkanı, memur, işçi ve sözleşmeli personel ile stajyer öğrenci maaş tahakkuk işlemlerini yapmak. 

Kesinti İşlemleri
İşçi, memur ve sözleşmeli personel maaşlarından; icra, nafaka, hasar bedeli, disiplin ve özel kesinti, sendika ve spor kesinti işlemlerini yapmak, memur ilaç kesintilerini yapmak 

Fazla Mesai Ücretleri
İşçi personellerin gece vardiyası, saat mesaisi, pazar ve bayram mesailerinin tahakkuk işlemleri, 
Memur personellerin fazla çalışma ücretlerini ve zabıta personelinin maktu mesaisinin tahakkukunu yapmak, 
Memur personellerden teknik ve arazide çalışanların arazi tazminatlarının tahakkukunu yapmak, 

Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri
İnternet üzerinden SSK E-Bildirge gönderilmesi, 
Internet üzerinde Emekli Keseneklerinin gönderilmesi, 

Bütçe Hazırlığı
Müdürlük ve personel maaş giderleri bütçesini hazırlamak 

Asgari Geçim İndirimi
Memur, işçi, sözleşmeli personellerin asgari geçim indirimi tahakkukunu yapmak 

Vekâlet Ücretleri
Belediye başkanına vekâlet edenlere vekâlet ücreti tahakkuk işlemlerini yapmak 

Harcırahlar ve Yolluklar
Memur ve işçi personelin yolluk ve harcırahlarının tahakkuk işlemlerini yapmak 

İşçi İkramiyeleri
Sendika ve devlet ikramiyelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak 

Sosyal Haklar
İşçi doğum, ölüm, evlenme, yemek, koku, kömür, kırtasiye vs. yardımlarının tahakkuk işlemlerini yapmak, 
Toplu iş sözleşmesindeki sosyal hakları takip etmek ve uygulamak, 
Memur personelin doğum ve ölüm yardımının tahakkukunu yapmak, 

Borçlanma ve Özel Sigorta
Memur ve işçi personelin askerlik borçlanma, özel sigortalarının vergi indiriminde değerlendirilmesi işlemleri 

Kıdem ve İhbar Tazminatı
Emekli olan, istifa eden ve iş akdi fesih edilen işçi personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının tahakkuk işlemlerini yapmak 

Maliyet Hesabı
İşçilik maliyet hesabı ve ücret tespitini yapmak 

İdareye İlişkin Bilgiler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak belediye hizmet binasında hizmet vermektedir.

Fiziksel Yapı
Belediyemiz hizmet binasında en üs katta Memur Sicil ve Eğitim Servisi, İşçi İlişkiler Servisi ve Maaş Tahakkuk Servisleri ile hizmet vermektedir.      

Örgüt Yapısı
Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru (Hiyerarşik) yatay ve çapraz biçimde sürekli dinamik ve dairesel bir iletişim yapısı mevcuttur.

Faaliyetlerle İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

MEMUR SİCİL VE EĞİTİM SERVİSİ
Memur Sicil ve Eğitim Servisi Belediyemizde 657 sayılı ve 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine istinaden görev yapmakta bulunan personelin özlük işlerini yürütmektedir.

Memur Sicil ve Eğitim Servisinde 1 personel görev yapmaktadır.Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta bulunan Devlet Memurlarının ehliyetlerinin tespitinde kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, öğrenim değişikliği intibakı, askerlik borçlanma işlemleri, S.S.K. Bağ-Kur gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerin toplatılması ve emeklilik intibakı, emekliye sevk, nakil işlemleri veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, özlük ve sicil dosyalarının tanzimi, muhafazası işlemlerini yürütmektedir.            Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 31 Mayıs 2009 Tarih ve 27244 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelik ile Belediyemiz C GRUBU C14 grubuna yükseltilmiştir.            Buna göre Belediye Meclisince toplam 463 Memur kadrosu tahsis edilmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas olunan ve Kararın eki listede yer alan Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı idarelerin normuna eklenen eki listede Belediyemize 3 adet ilave olarak iç denetçi kadrosu ihdas edildiğinden toplam 466 kadromuz mevcut olup, bu kadroların 177 si dolu, 289 adedi boş bulunmaktadır.  
31 Aralık 2009 tarihinde belediyemizde 5393 sayılı yasanın 49. maddesine istinaden 32 tam zamanlı sözleşmeli personel kadro karşılığı görev yapmakta olup, yukarıdaki kadroların sınıflara göre dağılımı cetveline bu sayı dâhil edilmemiştir.

31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARI İLE PERSONEL DURUM GRAFİĞİ

31.12.2009 TARİHİ İTİBARI İLE BİRİMLERDEKİ PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIM TABLOSU

 

SİNCAN BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

           

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Sincan Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,

Sincan Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

 

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Sincan Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Sincan Belediye Başkanı yürütür.

 

EK-4

 

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI  

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ,  MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI

 

(*) Birim Amiri;

“C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,

D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,

D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,

D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,

D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,

Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü” dür.

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2014     Web Master: Ömer DENEK