Plan ve Proje Müdürlüğü

Yusuf ÖZBAYRAK Plan ve Proje Müdürü 444 4 762 - Dahili 2601

Misyon
İlkeleri doğrultusunda şehrimize ; yapı ve fiziki mekan ölçeğinde kaliteli ,modern bir görünüm kazandırarak verimli,etkin,yeniliklere açık olmak ,moderne görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak,aktif verimli,süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak ,rasyonel çözümlerle halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.

Vizyon
İmar ve Şehircilik alanında planlama ve uygulama çalışmalarında; üstün kamu yararını temel çıkış noktası alarak;

 • Kentsel yaşam kalitesinin yükselten,
 • Dijital şehir takip sistemi ile değişimi sürekli izleyen,
 • Teknoloji ile uyumlu,
 • Yetenek bazlı çok amaçlı sosyal merkezleri ve prestij alanları ile ünlü,
 • Engelliler için en uygun kent ortamlarını oluşturmuş,
 • Katılımcı bir yönetim sergileyerek yaşam bağlayıcılığı yüksek ve Kentin yaşam çevrelerindeki tüm fiziksel sorunları giderip, sağlıklı, refah ve yaşanabilir çevreler oluşumunu sağlamış,

Örnek bir kent oluşturmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 • Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
 • Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak,
 • Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
 • Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
 • Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
 • Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 • İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek,
 • Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte Fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.