Mali Hizmetler Müdürlüğü

Alparslan COŞKUN Mali Hizmetler Müdürü 444 4 762 - Dahili 2303 alparslan.coskun@sincan.bel.tr

Vizyonumuz
Kaynak kullanımında aklıcı ve planlı harcama politikalarıyla öncü, örnek ve lider bir birim olmak.

Misyonumuz
Mali kaynak ve varlıklarımızı etkin bir şekilde yönetmek, belediye gelir ve giderlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde dengeli, düzenli ve planlı şekilde koordine ederek hizmetlerin zamanında hızlı ve verimli olarak yapılmasına zemin hazırlamak.

Değerlerimiz

 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Adalet ve Eşitlik
 • Vatandaş Odaklılık
 • Güler Yüzlülük
 • Zamanındalılık ve Hızlılık

İlkelerimiz

 • Tüm iş ve işlemlerimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı hakimdir
 • Hizmette adalet ve eşitlik vardır.
 • Vatandaş odaklı hizmet anlayışı uygulanır.
 • Vatandaşa güler yüzlü davranılır.
 • İşlerin zamanında ve hızlı yürütülmesi esastır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.