İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mehmet TEMOÇİN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 444 4 762 - Dahili 1905 mehmet.temocin@sincan.bel.tr

MÜDÜRLÜK GÖREV VE ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan kaynakları, kurum olarak amaçladığımız hedeflere ulaşmada kullanacağımız temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Belediyemiz olarak insan kaynakları, en üst yöneticiden en alt düze kadar tüm çalışanları kapsar.

Başarının ekip ruhu ve takım çalışması ile işbirliğinden geçtiğinin bilinci, bu minvalde kurum kültürünün oluşturulması, benimsediğimiz bu anlayış ile ihtiyaç olan doğru kişilerin doğru yerde istihdamı sağlanmış, işini seven uzun süreli, yüksek kapasite ve verimle çalışan personel profili oluşturmuştur.

Belediyemiz, amaçlarına ulaşabilmek için birçok kaynaktan yararlanmaktadır. Bu kaynaklar içerisinde en önemlisi, en zor sağlananı insan kaynağıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler insan kaynağının verimliliğini artırmış ve çalışma yöntemlerinin değişmesinde etkili olmuştur. Ancak hiçbir teknolojik gelişme insan kaynağını ikame edememiştir. Bu durum insan kaynağının öneminin azaltmak yerine giderek artmasını sağlamıştır.

Günümüzde sürekli artış gösteren ve çeşitlenen kentsel ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları kentlerde karşılamakla sorumlu olan belediyelerin, daha etkin, verimli hizmet verme zorunluluğunu ortaya koymuştur. Hizmetlerin üretilmesi esnasında gerekli tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanmak istemekteyiz. Bu amaçla hizmetlerimizi yürütürken bizle aynı düşünce ve vizyona sahip yönetici ve çalışan personele sahip olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda mevcut çalışan potansiyelimizi de iyi değerlendirmek için insan kaynakları yönetim stratejileri ortaya koymaktayız.

Belediyemiz olarak insan kaynakları yönetimi, kurum stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasında; çalışanların kuruma alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli artırılması için tüm destek faaliyetlerini içerecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca izlediğimiz insan kaynakları politikalarında çalışanların memnuniyeti, motivasyonu, gelişimi ve yüksek performansının sürekliliğinin sağlanması öngörülmüştür.

İnsan kaynakları yönetimimizin temel amaçları arasında; personel bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlamak, çalışanların maksimum kapasitelerine ulaşmalarını sağlamak, iş yaşamının kalitesini yükselterek çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, işlerini severek yapmalarını sağlamak, çalışanlarımızın amaçlarıyla kurum amaçları bütünleştirmek, çalışanların istek, ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını göz önünde tutarak sürekli gelişmelerine imkân sağlayacak eğitimler düzenlemek vardır.

Birim olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatların belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere personelimizin özlük iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan hizmet içi ve kişisel gelişim eğitimleri ile bu kapsamda çalışanların mesleki donanımları ile kişisel yetkinliklerinin artırılması sağlanmaktadır.

Gerekliliği kaçınılmaz olan inovasyonun insan kaynakları alanında geleceğin inşaasında sıçramanın üretimci ve katılımcı insan gücünden geçtiğinin bilinci, çalışanlarımızın kapasiteleri ve gönüllü katılımları, doğru ortamları ve sistemleri oluşturarak inovasyon potansiyelini harekete geçirmek ve bu kültürü yaygınlaştırarak yerleştirilmesi temel hedeflerimizdendir.