İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yusuf Serdar ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü 444 4 762 - Dahili 1801

Misyon

Planlı bir yapılaşmayı sağlayacak projeleri ve ilgili evrakları kontrol edip; yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgelerini onaylayarak kontrol ve denetim mekanizmasını işletmek.

Vizyon

Planlı ve düzenli bir yapılaşma ile daha yaşanabilir kentler oluşturarak, estetik ve modern yaşam alanları hedeflemek.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Meclis ve Encümen Kararlarını, Başkan ve Sorumlu Başkan Yardımcısı direktiflerini; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, genelgeler çerçevesinde;

 • Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordine içinde çalışarak planlı gelişmesinin sağlanması,
 • Mimari, statik, mekanik tesisat, asansör projeleri, asansör tescil belgesi, zemin etüt raporlarının kontrolü ve onaylanması,
 • M² cetveli, liste beyanının kontrolü ve onaylanması,
 • Her türlü proje tadilatı, tashihatı, suret ve aslı gibidir onaylarının yapılması,
 • İlgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi ve onaylanması,
 • Proje müellifi, yapı müteahhit ve yapı denetim şirketlerine ait kayıt ve sicillerin takibinin yapılması,
 • Çalışma konuları ile ilgili olarak gerektiğinde ihale yapımı, dosyalarının hazırlanması, iş kontrolü ve işlemleri yürütülmesi,
 • Çalışma konuları ile ilgili her türlü ücret, harç ve vergi konularında gerekli işlemlerin yapılması,
 • Yapı denetim kanununa tabii olmayan inşaatlarda; temel, su basman, kat ve diğer vize tutanaklarının kontrol edilmesi,
 • Yapı denetim hizmetleri ve iş yeri teslim tutanaklarının hazırlanması,
 • İmara ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Yapı denetim şirketlerinin internet ortamında, ilgili düzenlenmiş belgelerinin kontrolü ve onaylarının yapılması,
 • İş bitirme, iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi,
 • Dosyaların arşivde usullere uygun saklanarak, gerektiğinde ulaşılabilirliğinin sağlanması.

Birimler ve Görevleri

Mimari Proje Kontrol Birimi

 • İlgili kanun ve yönetmelikler ile plan notları dâhilinde hazırlanılarak onaya sunulan; yeni inşa edilecek yapıların mimari projelerini, mevcut yapıların ilave veya değişiklikleri ile tadilat edilecek yapıların mimari projelerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve tetkik edilmesi, uygun olanların onay için müdürlüğe sunulması,
 • İlgili yönetmeliklere göre proje üzerinde yapılması mümkün görülen basit tashihlerin onaylı mimari projesine işlenmesi,
 • M² cetvelleri ve hafriyatın mimari projeye uygunluğunun incelenmesi ve uygun olanların onaylanması,
 • Mevcut mimari projelerden talep halinde aslı gibidir ve suret onaylarının yapılması,
 • Yangın algılama, yangın tahliye ve peyzaj projelerinin onaylanması,
 • Mimariye dair yazışmaların hazırlanması ve gelen dilekçelerin süresi içerisinde yanıtlanması.

Statik Proje Kontrol Birimi:

 • Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların statik projeleri ile hesaplarının incelenmesi ve zemin etüt raporları ile karşılaştırılması, mevzuata uygunluğunun incelenmesi, uygun olanların onay için müdürlüğe sunulması,
 • Mevcut yapılarda yapılacak statik proje değişikliklerinin incelenmesi, mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Mevcut statik projelerinden talep halinde aslı gibidir ve suret onaylarının yapılması,
 • Statik projeye dair yazışmaların hazırlanması ve gelen dilekçelerin süresi içerisinde yanıtlanması.

Mekanik Tesisat Proje Kontrol Birimi

 • Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların asansör, kalorifer, sıhhi tesisat, ısı yalıtım, yangın söndürme ve asansör uygulama projelerinin incelenmesi, mimari projeye uygunluğunun kontrol edilmesi ve uygun olanların onaylanması,
 • Belediye sınırları içerisinde kullanılan asansörlerin tescil işlemlerinin yapılması,
 • Mevcut mekanik tesisat ve asansör projelerinden talep halinde aslı gibidir ve suret onaylarının yapılması,
 • Mekanik tesisata dair yazışmaların hazırlanması ve gelen dilekçelerin süresi içerisinde yanıtlanması.

Yapı Ruhsatı Kontrol Birimi:

 • Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü yapı için ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı ruhsatının verilmesi,
 • Müdürlük içerisindeki yapı ruhsatı ile ilgili gerekli olan belgelerin kontrolünün yapılması,
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle bulundurulması gerekli evrakların onaylı projelerin ve belgelerin tamamlanmasına müteakip yapı ruhsatının hazırlanması,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun mekânsal adres kayıt sistemi ile internet ortamında yapı ruhsatının yazılması ve onaylanması,
 • Gerektiği durumlarda veriliş amacına göre ruhsat hazırlanması,
 • Yapı ruhsatı ile ilgili Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikleri ve meclis kararları ile belirlenen harç, ücretlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi,
 • Yapı ruhsatı ile ilgili yazışmaların sağlanması.

Yapı Kullanma İzni (İskân) Birimi:

 • Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü yapı ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde biten inşaatlarda yapı kullanma izin belgesinin verilmesi,
 • Yapının; ruhsat, proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, yapı kullanma izin belgesi verilmesi için ilgili kanun ve yönetmelikler dâhilinde gerekli evrakların tamamlanmasının sağlanması,
 • Biten yapıların tamamına ya da daha önce kısmi yapı kullanma izin belgesi almış yapıların alınmayan kısmına, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun mekânsal adres kayıt sistemi ile internet ortamında yapı kullanma izin belgesi hazırlanması ve ilgililere onaylatılması,
 • Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili tüm yazışmaların yapılması,
 • İnşaatların; SGK, Vergi Dairesi, ASKİ, Telekom, Emlak, Yol Katılım Payı ve Asfalt, İmar Sicil, Hakediş, Çevre Temizlik, Yapı Kontrol ve Yapı Denetim firması ile ilgili evrakların kontrol edilmesi,
 • Yapı Kullanma izni ile ilgili; Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikler ve meclis kararları ile belirlenen harç, ücret ve vergilerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi,
 • Müteahhitlere yapı kullanma izni sonrası talepleri halinde iş deneyim belgesinin hazırlanması.

Hakediş Ödeme ve İş Bitirme Birimi:

 • İnşaat seviyesinin belirlenmesi,
 • Hakediş dosyalarındaki seviye ile yapı denetim firması tarafından yerinde tespit edilen inşaat seviyesinin uygunluğunun denetlenmesi,
 • Başvuru yapılan hakediş dosyalarının incelenerek gerekli evrak ve belgelerin tamamlanmasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile uyum içerisinde ise hakedişin ödenmesi için Mal Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması; aksi durumda sisteme uygun olmayan hakediş dosyalarının yapı denetim kuruluşuna iade edilmesi,
 • Binalara ait iş bitirme belgelerinin işlem dosyası kapanmış ve yapının projesine uygunluğu tespit edilmiş ise iş bitirme belgelerinin onaya sunulması,
 • Yapılan tüm iş ve işlemlerin sisteme girilmesi,
 • Tüm bilgi, belge ve ödemelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesi.

Zemin Etüt Kontrol Birimi:

 • Arazi çalışması ile elde edilen jeolojik, jeofizik ve geoteknik verilere göre hazırlanan zemin etüt raporunun incelenmesi ve onaylanması.

Sicil Birimi:

 • Müdürlük bünyesinde çalışan tüm memur ve işçilerin özlük işlerinin yürütülmesi,
 • Müdürlük için lüzumlu demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkışının yapılması,
 • Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin görev, taksim işlemlerinin idare ve müdürlük talimatlarına göre düzenlenmesi,
 • Müdürlük bünyesinde çalışan personelin puantaj, fazla mesai, nöbet ve diğer istihkakları ile ilgili işlerin takibi ve düzenlenmesi,
 • Personel sicil dosyalarının tutulması,
 • Fenni mesul, proje müellifi, müteahhit ve sicil dosyalarının takibinin yapılması.

Evrak Kabul Birimi:

 • Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina ya da katın bakım, onarım, emniyet ve güvenliği hususunda müdürlüğün bilgilendirilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ya da tüzel kişiliklerden gelen evrak, dilekçe ve yazılarla müdürlüğe yapılan başvuruların evrak kayıt defterine kaydının yapılması, gereği için müdürün havalesine göre servislere dağıtımının sağlanması,
 • Müdürlüğe ait bilgi ve belgelerin konularına göre dosyalanması,
 • Her türlü yasal ve idari uygulamanın personele bildirilmesi ve uyulmasının sağlanması,
 • Müdürlük bağlı servislerin ihtiyacı olan yardımcı hizmet, araç, gereç ve sarf malzemesi temin edilmesi, gerektiğinde depolayarak ihtiyacı zaman geçirmeden karşılanması,
 • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde; diğer müdürlükler ve servislerle koordinasyon içinde çalışılması,
 • Müdürlüğe yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesinin yapılması ve sorumlu birime yönlendirilmesi.

Arşiv Birimi:

 • Her türlü yazışmaların servislere sıralı arşivlenmesi ve saklanması,
 • Müdürlükte işlem gören evraklar, projelerin ada parsel numarasına göre arşivlenmesi,
 • Arşivden istenilen evrak ve paftaların isteyene zimmetli olarak teslim edilmesi ve zimmetin takibinin yapılması,
 • Arşivdeki evraklardan, süresini tamamlayanları ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve encümen kararları doğrultusunda imha edilmesi.