İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yusuf Serdar ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü 444 4 762 - Dahili 300

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün misyonu; ilçe içinde yaşayan halkımıza yasalarla verilen yetki ve görevler çerçevesinde binalar yaptırmak kanunlara aykırı inşa faaliyetleri müsaade etmemek, Sincan’ı çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getirmektir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün vizyonu; Belediyemiz sınırları içerisindeki hizmetlerden faydalanan vatandaşların sorunlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çözmektir.

Görevlerin Servislere Dağılımı
Meclis ve Encümen Kararlarını, Başkan ve Sorumlu Başkan Yardımcısı direktiflerini; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, genelgeler çerçevesinde;

 • Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordine içinde çalışarak planlı gelişmeyi sağlamak,
 • Mimari, Statik, Tesisat, Isı Yalıtım Projelerinin kontrolü ve onayı,
 • M2 cetveli, liste beyanı kontrolü onayı,
 • Her türlü proje tadilatı, tashihatı,
 • Asansör, kalorifer proje kontrolü ve ruhsat ve onay işlemleri,
 • İlgili kanunlar çerçevesinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi ve onayı,
 • Proje Müellif, Yapı Müteahhit ve Yapı Denetim Şirketlerine ait kayıt ve sicillerin tutulması,
 • Çalışma Konuları ile ilgili olarak gerektiğinde ihale yapımı, dosyalarının hazırlanması, iş kontrolü ve işlemleri yürütülmesi,
 • Çalışma konuları ile ilgili her türlü ücret, harç ve vergi konularında gerekli işlemleri yapması,
 • İşyeri teslimi
 • Yapı Denetim Kanununa Tabii inşaatlarda; Temel, su basman, kat ve diğer vizelerin tasdiki,
 • Yapı Denetim Kanununa Tabii olmayan inşaatlarda; Temel, su basman, kat ve diğer vizelerinin yapılması,
 • Zemin Etüdü Kontrolü,
 • Mimari, Statik, Tesisat, Isı Yalıtım Yerinde Kontrolü
 • Yapı Denetim hizmetleri,
 • Yapı Kontrol, kaçak yapılaşmaya ait işlemler,
 • Çevre kontrol işlemleri,
 • İmara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Yapı Denetim şirketlerinin internet ortamında, ilgili düzenlenmiş belgelerin kontrolleri ve onayını yapılması,
 • İş bitirme, iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi,
 • İmar durum belgesi ve yol kotu belgelerinin düzenlenmesi ve onayı,
 • Suret ve aslı gibidir onayları,
 • Dosyaların arşivde usullere uygun olarak saklanması; gerektiğinde ulaşılabilirliğini sağlamak,

İmar ve Şehircilik Müdürü
Aşağıda sayılan maddelerde müdürlük konuları ile ilgili hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için;

 • Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,
 • Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina ya da katın bakım, onarım, emniyet ve güvenliğini sağlamak,
 • Personel arasında disiplin ve işbirliğini sağlamak,
 • Müdürlük personelinin; sosyal, teknik ve bilimsel açıdan gelişmesini sağlamak için eğitici öğretici faaliyetler düzenlemek, personelin seminer ve konferanslara katılmasını sağlamak, gerektiğinde bunlara katılarak eğitici ve öğretici olmak,
 • Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve toplantılara katılmak,
 • Gerekli görüldüğü durumda, servislerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, karışıklıkları önlemek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla; idare ile işbirliği içinde servis sorumlularını belirlemek

Müdürlüğe Bağlı Servisler

Yol Kotu ve Çap Servisi:

 • İmar durumu belgesi (çap) ve yol kotu tutanaklarının hazırlanması ve onaylanması,

Proje Kontrol Servisi:

 • Mimari Proje Kontrolü:
  • İlgili kanun ve yönetmelikler ile plan notları dâhilinde hazırlanarak onaya sunulan; yeni inşa edilecek yapıların mimari projelerini, mevcut yapıların ilave veya değişiklikleri ile tadilat edilecek yapıların mimari projelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve tetkik etmek, uygun olanları onay için müdürlüğe sunmak,
  • İlgili yönetmeliklere göre proje üzerinde yapılması mümkün görülen basit tashihleri onaylı mimari projesine işlemek,
  • Mimari projelerle ilgili yazışmaları hazırlamak,
  • M2 cetvellerinin mimari projeye uygunluğunu ve hesapların doğruluğunu inceleyerek uygun olanları onaylamak,
  • Hafriyat hesapları,
  • Yangın algılama, taliye ve peyzaj projeleri onaylamak,
  • Mimari projeye dair yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
  • Proje suretleri, aslı gibidir onaylarını yapmak.
 • Statik Proje Kontrolü:
  • Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların betonarme projeleri ile statik hesaplarını incelemek ve zemin etüt raporları ile karşılaştırmak mevzuata uygun olanları onay için müdürlüğe sunmak, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,
  • Mevcut betonarme projelerinden talep halinde suret onayı yapmak,
  • Betonarme proje ve hesapları ile ilgili yazışmaları hazırlamak.
 • Isı Yalıtım ve Tesisat Proje Kontrolü:
  • Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların asansör, kalorifer, sıhhi tesisat ve ısı yalıtım projelerinin incelenmesi, mimari projeye uygunluğunun kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklerce uygun olanların onaylanması, kontrolü ve kullanılabilirliğinin tespiti,
  • Projelerle ilgili tüm yazışmaların hazırlanması.

Ruhsat Servisi
Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü yapı için ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Yapı Ruhsatı vermekle görevlidir.

 • Yapı Ruhsatı:
  • Müdürlük içerisindeki yapı ruhsatı ile ilgili tüm dosya, evrak ve projeleri takip eder,
  • İlgili kanun ve yönetmeliklerle bulundurulması gerekli evrakların, onaylı projelerin ve belgelerin tamamlanmasına müteakip Yapı Ruhsatı hazırlar,
  • Yapı Belgeleri yönetmeliğine uygun ve adrese dayalı nüfus ve vatandaşlık işleri sisteminde internet ortamında Yapı ruhsatı yazılmasını sağlar ve onaylanmasını temin eder.
  • Gerektiği durumlarda ilave, yenileme, tadilat ruhsatı hazırlar,
  • Yapı Ruhsatı ile ilgili; Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikleri ve Meclis Kararları ile belirlenen harç, ücret ve vergilerin alınıp alınmadığını kontrol eder, tahsilini sağlar.
  • Yapı ruhsatı ile ilgili yazışmaları yapmak,
  • Fenni Mesul, Proje Müellifi ve Yapı Denetim sicillerini takip etmek.
  • İşlemi biten dosyaların, arşivlenmesini sağlar.
 • Yapı Kullanma İzni (İskan):
  • Yapının; ruhsat, proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol eder, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilebilmesi için İlgili kanun ve yönetmeliklerle bulundurulması gerekli evrakların, onaylı projelerin ve belgelerin tamamlanmasını sağlar,
   – Biten yapıların tamamına yada daha önce kısmi yapı kullanma izin belgesi alınmış yapıların alınmayan kısmına, Yapı Belgeleri yönetmeliğine uygun ve adrese dayalı nüfus ve vatandaşlık işleri sisteminde internet ortamındaYapı Kullanma İzni yazılmasını sağlar ve onaylanmasını temin eder,
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili tüm yazışmaları yapar,
  • İnşaatların; SGK, Vergi Dairesi, Aski, Telekom, Tek, Belediye, yapı kontrol ve Yapı Denetim Firması ilişiklerinin kesilmesini sağlar,
  • Yapı Kullanma İzni ile ilgili; Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikleri ve Meclis Kararları ile belirlenen harç, ücret ve vergilerin alınıp alınmadığını kontrol eder, tahsilini sağlar.
  • Müteahhitlere Yapı Kullanma izni sonrası talepleri halinde iş deneyim belgesi hazırlar
  • İşlemi biten dosyaların arşivlenmesini sağlar.

Yapı Kontrol ve İmar Denetim Servisi
Belediyemiz sınırları içinde; imarlı adalarda, kadastro parsellerde, tapulu veya hazine arazilerinde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan gecekondularda, mevcut yapılarda proje hilafı tadilatlar yapılması hususları ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatları, İmar Kanunu ve yönetmeliği, Belediye Encümen kararları ve ilgili yönetmeliği doğrultusunda denetim işlerini yürütmek ve bunlar hakkında gereken yasal işlemleri yapmakla görevlidir.

 • Yapı Kontrol:
  • İmarlı ve İmarsız alanlarda kaçak inşaatları tespit etmek, bunlarla ilgili; zabıt ve raporları tanzim etmek, tebligatlarını sağlamak,
  • Bunlarla ilgili İmar Kanununun 32 ve 42 madde uygulamalarını yapmak, Encümen Tekliflerini hazırlamak ve encümen kararlarını uygulamak,
  • Kaçak kazıları ve Toprak hafriyatını denetlemek, belediyece belirtilen yere dökümünü sağlamak, uymayanlarla ilgili yasal işlemleri başlatmak,
  • İnşaatın başlangıcında; yapı denetimsiz yapılarda toprak vizesinin yapılması, yapı denetimi kanuna tabii yapılarda işyeri teslim tutanağı tanzimi ve ruhsat onayının yapılması,
  • İnşaat sırasında kaldırım ve yol işgalinin engellenmesi,
  • Yukarıda belirtilen işlerle ilgili her türlü yasal işlemin takibi ve yazışmalarının yapılması
  • Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
 • İmar Denetim:
  • Proje hilafı ile ilgili dilekçe ve yazıları yerinde kontrol ederek bunları İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirmek,
  • İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olamayan, ruhsat proje ve eklerine aykırı yapılmış imalatların projeye uygun hale getirilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli yasal işlemleri başlatmak,
  • Bunlarla ilgili İmar Kanununun 32 ve 42 madde uygulamalarını yapmak, Encümen Tekliflerini hazırlamak ve encümen kararlarını uygulamak,
  • Encümen kararlarını ve cezaları tebliğ ederek uymayanlar hakkında gerekli yıkım işlemlerini yapmak, yaptırmak,
  • Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

Bu madde ve bentlerinde sayılan görevler talep beklenmeksizin rutin kontrollerle de yapılır,

Yapı Denetim Servisi
3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde çalışır.

 • Yapı Kontrol (Devam eden İnşaatlar):
  • Yapıların Yapı Ruhsatını almalarına müteakip, yapı denetimi kanununa tabii olmayan yapılarda; yapı yeri kontrolü, temel, subasman, kat vizeleri,çatı ısı yalıtım, duvar ve tesisat kontrollerinin tamamını yaparak Yapı Ruhsatı vizelerini fenni mesulü ile birlikte imzalamak ve müdürlük onayına sunmak,
  • Yapıların Yapı Ruhsatını almalarına müteakip, yapı denetimi kanununa tabii yapılarda; Yapı Denetim Şirketince yapılan, yapı yeri kontrolü, temel, subasman, kat vizeleri, çatı ısı yalıtım, duvar ve tesisat kontrollerini yerinde tespit ederek yapı denetim şirketinin yetkilisi ile ruhsatın ilgili kısımları imzalamak vize onaylarının yapılması için yapı ruhsatlarını müdürlüğü sunmak,
  • Yapı ruhsatı ve ekleri ile projelerine uymayan yapılar hakkında Çevre Kontrol ve İmar Denetim Servisini bilgilendirerek gerekli yasal işlemin başlatılmasını sağlamak,
  • Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Hakediş Ödemeleri ve İş Bitirme:
  • İnşaat seviyesinin belirlenmesi,
  • Hak ediş dosyalarındaki seviye ile yerinde tespit edilen inşaat seviyesinin uygunluğunun denetlemesi,
  • Başvurusu yapılan hak ediş dosyalarının incelenerek gerekli evrak ve belgelerinin tamamlanmasından sonra, hak ediş dosyası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait Yapı Denetim Sistemi ile uyum içerisinde ise ödenmesi için ilgili müdürlüğe havale etmek, eksik ve sisteme uygun olmayan hak ediş dosyalarını Yapı Denetim Kuruluşuna iade etmek,
  • Binalara ait işbitirme belgelerini işlem dosyası kapanmış ve yapının projesine uygunluğu tespit edilmiş ise düzenlenmiş olan işbitirme belgesini onaya sunar,
  • Yapılan tüm iş ve işlemleri sisteme girmek,
  • Tüm bilgi, belge ve ödemeleri düzenli bir şekilde arşivlemek,
 • Zemin Etüt Kontrol:
  • İnşaat öncesi arazi üzerinde zemin etüt raporları için açılan sondajların kontrolünü yapmak,
  • Bunlara göre hazırlanan jeoteknik raporun incelenmesi onaylanması,

Arşiv Servisi

 • Arşivden istenen evrak ve paftaların isteyene zimmetli olarak teslim edilmesini ve zimmetin takibini yapmak,
 • Servislerden gelen yazışmaların arşivlenerek saklanmasını sağlamak,
 • Arşivdeki evrakların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve encümen kararları doğrultusunda muhafaza edilmesi ve imhasını sağlamak,
 • Onayı proje talebi olan vatandaş ve eksperlere evrak temin etmek,

İdari İşler servisi

 • Evrak İşlemleri:
  • Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet, ve güvenliği hususunda müdürlüğü bilgilendirmek,
  • Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel yada tüzel kişiliklerden gelen evrak, dilekçe ve yazılarla müdürlüğe yapılan başvuruların evrak kayıt defterine kaydını yapmak, gereği için müdürün havalesine göre servislere dağıtımını sağlamak,
  • Müdürlüğe ait bilgi ve belgelerin konularına göre dosyalanmasını sağlamak,
  • Her türlü yasal ve idari uygulamanın personele bildirilmesi ve uyulmasını sağlamak,
  • Müdürlüğe bağlı servislerin ihtiyacı olan yardımcı hizmet, araç, gereç ve sarf malzemesi teminini sağlamak, gerektiğinde depolayarak ihtiyacı zaman geçirmeden karşılamak,
  • Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili; kanun, yönetmelik ve meclis kararları ile belirlenen harç ve ücretlerin tahsilini sağlamak,
  • Kamu hizmetlerin yürütülmesinde; belediyenin müdürlükleri ve diğer servislerle koordinasyon içinde çalışmak,
 • Sicil İşleri:
  • Müdürlük bünyesinde çalışan tüm memur ve işçilerin özlük işlerini yürütmek,
  • Müdürlük için lüzumlu demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkışını yapmak,
  • Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin görev, taksim işlemlerini idare ve müdürlük talimatlarına göre düzenlemek,
  • Müdürlük bünyesinde çalışan personelin puantaj, fazla mesai, nöbet ve diğer istihkakları ile ilgili işleri takip etmek ve düzenlemek,
  • Çalışanların sicil dosyalarının tutulmasını sağlamak,
  • Plan müelliflerinin ve ilgili müteahhitlerin sicil dosyalarının tanzim edilmesi,

Personel Durumu
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm görev ve sorumluluklarını toplam 32 personeli ile yürütmekte personel bilgileri sunulmuştur.

– 19 Memur
– 12 Sözleşmeli teknik personel
– 7 İşçi

olmak üzere toplamda 9 mimar 11 mühendis 10 tekniker 8 işçi ve büro elemanı ile yürütmektedir.

Yapı ruhsat belgesi için gerekli evraklar.
Yapı kullanma izin belgesi için gerekli evraklar.