Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ömer DEMİR Hukuk İşleri Müdürü 444 4 762 - Dahili 1701

Misyon
Müdürlüğümüzce yerine getirilen hukuki işlemlerin, çözümleyici, en az zararı doğuracak ve belediyemiz yararına sonuç doğuracak bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

Vizyon
Mevcut teknolojik imkanlardan, yüksek deneyim ve bilgi birikiminden yararlanarak planlı/koordineli bir çalışmayla hukuki sorunların giderilmesini sağlayan, ayrıca her konuda güven duyulan bir birim olmak.

Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz bünyesinde kalem personelince kullanılan 1 oda ve avukatların kullandığı 1 oda olmak üzere toplam 2 oda mevcuttur. Ayrıca bir kısım kaynak kitapların ve arşiv dosyalarının muhafazasında, Belediyemizce Müdürlüğümüze ayrılan arşiv odasından yararlanılmaktadır.

Personel Durumu
Müdürlüğümüz faaliyetleri; 1 Müdür (Vekil), 3 avukat ve 2 personel tarafından yürütülmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sincan Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin tüm sorunlarına yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletname sınırları içinde çözümler getirmekle görevli ve yetkilidir. Müdürlüğümüz Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında gösterilen başlıca faaliyetleri yerine getirmektedir.

  • Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,
  • Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak gerekli savunmaları yapmak, dava açmak, işlemleri yürütmek, duruşmalara girmek ve davaları sonuçlandırmak,
  • Belediye Müdürlükleri ile dışarıdan dava ve icra dosyaları ile ilgili ya da dosya haricinde gelen tüm evrakın kayıt ve havale işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye’ye bağlı müesseselerin tereddüte düştükleri hukuki konular hakkında yazılı veya sözlü mütalaada bulunmak,
  • Encümen toplantılarına katılmak.