Fen İşleri Müdürlüğü

Yasemin Serap İŞLEYEN Fen İşleri Müdürü 444 4 762 - Dahili 1602

Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri 02.06.2009 tarih ve 79 sayili meclis kararı ile onaylanarak yönetmelikte aşağıdaki şekli ile yer almıştır.

Madde 8: Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak;

 • Hizmet alanı içerisine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlık makamının onayına sunmak, onaylanan program doğrultusunda çalışmaları kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek.
 • Belediye sınırları dâhilindeki meydan, sokak ve ara yolları yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak. İmar planına göre yeni yolların açılmasını, alt yapısını hazırlamak veya hazırlatmak, tamamlanmış yolların asfaltlanmasını yapmak veya yaptırmak, bozuk olan asfaltın yamasını yapmak veya yaptırmak. Alt yapı çalışmalarını kendi imkânları ölçüsünde yapmak veya yaptırmak, imkân dâhilinde olmayan çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapmak veya yaptırmak. Mevsime uygun olarak çalışma programları hazırlamak veya hazırlatmak, mevsiminde uygulamaya geçmesini sağlamak veya sağlattırmak.
 • Belediyemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizatı almak veya aldırmak, umumi atölyeleri ve makine parkını kurmak veya kurdurmak. Kurulan atölyelerin imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan malzeme, yedek parça ve teçhizatı üretmek veya ürettirmek. Belediyemiz bünyesinde bulunan iş makineleri ile hizmet vasıtalarının makine işletmeciliğine uygun olarak tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak. Araç gereç ve taşıtların mevsimine uygun olarak çalışmasını teminen gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.
 • Yapılan yıllık yatırım programındaki inşaat işlerinin refüj ve kaldırım bakımı ve tamiri; araç kiralama, makine-teçhizat alımı, bakım ve onarım işleri; yapıların alt yapı ve asfalt yapımı, onarımı, vb. işler ile ilgili ihale yapmak veya yaptırmak, iş tesliminden kati kabul safhasına kadar geçen süre içinde işin usulüne göre yapılıp, yapılmadığını kontrol etmek veya ettirmek. İşin bitiminde mevzuata uygun olarak dosyaları incelemek veya incelettirmek, onaya çıkmasını sağlamak.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan araç – gereç ve iş makinelerinin nakliye ve nakliye sigorta işlemleri ile taşıtların her türlü sigorta ve trafik işlemlerini yapmak veya yaptırmak, trafik kazalarına karışan taşıtlarımızın gerekli işlemlerini takip etmek veya ettirmek. Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, iş makineleri ve taşıtların mevzuata uygun olarak hurdaya ayrılmasını sağlamak.
 • Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm depoların düzenlenmesini sağlamak, depolara giriş ve çıkış yapan tüm materyallerin kaydını yapmak veya yaptırmak, usule uygun olarak depolanmasını sağlamak veya sağlattırmak, depolarda bulunan tüm materyallerin korunması ve muhafazası için mevzuatta öngörülen tüm tedbirleri almak veya aldırmak, mevcut malzeme, araç-gerecin amacına uygun kullanılmasını sağlamak veya sağlattırmak.
 • Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, kuruluş için gerekli görülen yeni atölyeleri açmak veya açtırmak, gerekli alet, ekipman, teçhizatı almak veya aldırmak. Gelişen teknikleri takip etmek veya ettirmek,
 • Müdürlük çalışma programlarını Belediye bütçesi içerisinde kendisine ayrılan Mali Bütçe esas alınarak günlük, aylık ve yıllık kısa, orta ve uzun vadede hedeflerin belirlenmesi ve uygulanmasını takip ve temin etmek veya ettirmek.
 • Emrinde çalışan tüm personelin verimli çalışmalarını temin etmek veya ettirmek, çalışma düzenine uyulmasını sağlama amacıyla gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, iş yerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak. Tüm personelin çalışmalarını, mesaiye uyulup, uyulmadığının, verilen görevin gereği gibi yapılıp, yapılmadığının kontrolünü yapmak veya yaptırmak. Müdürlüğün çalışma esaslarını bozan ve uygunsuz davranan personel hakkında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, yasal işlem yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak.

BİRİMLER
Madde 6: Fen İşleri Müdürlüğü Sincan Belediye Başkanı, İlgili Teknik İşler Başkan Yardımcısına bağlı olmak üzere aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

 • Bakım ve Onarım Atölye Birimleri
  • Boyama İşleri
  • Oto Elektrik
  • Tornahane
  • Lastikhane
  • Kabortahane
 • Etüt Proje ve Kontrol – Takip Birimi
 • İdari İşler Birimi
 • Altyapı Birimleri
  • Makine Parkı ve Garaj Birimi
  • Yol Yapım İşleri Birimi
  • Asfalt İşleri Birimi
  • İnşaat İşleri Birimi

2021 Sincan Yol Teknik Altyapi Formunu indirmek için tıklayınız.