KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Sincan Belediyesi olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sincan Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Çalışmamız Hakkında

Sincan Belediyesi, veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) çalışmalarını hayata geçirmiş olup, bu çalışmalarında uluslararası bir standardı (ISO 27001) yöntem, metot olarak uygulamaktadır. Bilgi Güvenliği Politikamızı vatandaşlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumla paylaşmış bulunmaktayız.

Sincan Belediyesi’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanakları

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki dayanakları;

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,
 • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

başta olmak üzere Sincan Belediyesi olarak mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında söz konusu kişisel veriler belediye hizmetlerinin yürütülmesi, idari ve kamusal faaliyetler eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Sincan Belediyesi Kişisel Verileri Hangi Yöntemler Vasıtasıyla Toplamaktadır?

www.sincan.bel.tr, e-belediye veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, Sincan Belediyesi e-devlet kısmı üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya, kameralar, dilekçeler, sözlü beyan edilen kişisel veriler, kamu sistemleri üzerinden alınan kişisel veriler, elektronik veya fiziki  otomatik veya otomatik olmayan yollarla vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Sincan Belediyesi tarafından kaydedilmektedir.

Sincan Belediyesi Kişisel Verileri Ne Amaçla İşliyor?

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
 • E-belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Basın ve yayın birimimiz tarafından, etkinlik, özel gün, başkanımızın ziyaretleri, sokak röportajları, sosyal hizmet kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen her türlü fotoğraf ve video aracılığıyla,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da belediye telefonlarımızla iletişim

sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

 • Sincan Belediyesi hizmet binalarının içinde ve çevresinde ayrıca hizmet noktalarındaki güvenlik kameraları ile, güvenliğin sağlanması amacıyla,
 • Web sitemizi ziyaretleriniz sırasında çerezler vasıtasıyla edindiğimiz IP adresleriniz ile,

internet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,

ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

 • Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
 • Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,
 • Çağrı Merkezi üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Çözüm Merkezi (ULAKBEL) üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Şikayet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek amacıyla,
 • İnsan kaynakları faaliyetleri iş başvurusu, işe alım süreçleri, stajyer öğrenci başvuru ve kabul süreçleri gibi faaliyetlerin devamı amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmi kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
 • Özel gün tebriklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Elektronik ortam ve platformlarda  (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Açık Rıza Beyanı Bulunmayan Durumlar

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 •         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 •         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden                 bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 •         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 •         Sincan Belediyesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu durumlarda,

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

– Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

– Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

– Sosyal Güvenlik Kurumu

  Adli Makamlar

  Nüfus Genel Müdürlüğü

  Tapu Genel Müdürlüğü

  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü

  Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına,

  İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alınan üçüncü taraflara

 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmıyor.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre kanunda ön görülen sürelerle saklanmaktadır.

 Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişisin Hakları

KVK Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 •         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •         Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •         Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •         Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarı ödenmesi gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre kanunda öngörülen azami süre içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu:    Sincan Belediye Başkanlığı

Adres Bilgisi:          Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:8 Sincan Belediye Başkanlığı Sincan/ANKARA 06930 Türkiye

İrtibat Bilgisi:         0312 444 4 762

Kep Adresi:             sincanbelediyesi@hs01.kep.tr

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurularak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya sincanbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

SİNCAN BELEDİYESİ