KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 T.C.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Sincan Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Hukuki Statüsünü, Teşkilat Yapısını, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek ve hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Sincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde görevli personelin görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Yönetmelikte adı geçen;

 1. a) Başkan; Sincan Belediye Başkanı’nı,
 2. b) Başkanlık; Sincan Belediye Başkanlığı’nı,
 3. c) Başkan Yardımcısı; Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı’nı,

ç) Belediye; Sincan Belediyesi’ni,

 1. d) Encümen; Sincan Belediyesi Encümeni’ni,
 2. e) Meclis, Sincan Belediyesi Meclisi’ni,
 3. f) Müdür; Kentsel Tasarım Müdürü’nü,
 4. g) Müdürlük; Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü,

ğ) Personel; Kentsel Tasarım Müdürlüğü personelini,

 1. h) R.R.R. Projesi; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projelerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT ŞEMASI

Müdürlüğün  Kuruluşu, Bağlılığı ve Teşkilatlanma Yapısı

 Kuruluş

Madde 5- Müdürlük kuruluşu, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanarak Sincan Belediye Meclisinin, 09.04.2014 günlü birleşiminde 66 Karar Numarası ile kabul edilmiştir.

 

Bağlılık

Madde 6- Müdürlük görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde başkana veya başkanın görevlendireceği ilgili başkan yardımcısına bağlıdır.

Teşkilatlanma Yapısı

Madde 7- Müdürlük, teşkilatlanma yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşmaktadır.

 1. a) Müdür
 2. b) Şef
 3. c) Proje ve Teknik İşler Birimi Personeli

ç) İdari İşler Birimi Personeli

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- Müdürlük, Belediyemiz görev alanı içinde;

 1. a) 2863, 5366, 5226 Sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında; tek yapı ölçeğindeki tescili yapılara ait projeler ile, tarihi dokuda iyileştirme ve sokak sağlıklaştırma projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 2. b) 3194 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında; Belediyemizin tasarrufu altındaki alanlar üzerinde kamunun kullanımına yönelik olarak yeni yapı projeleri veya tadilat projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. c) Kamusal alanların daha yaşanılır ve estetik hala gelmesi için kentsel tasarım projeleri, yol, meydan ve açık alan düzenlemeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

ç) Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, Projelerinin tamamlanmasının ardından, uygulama ihalesi ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ilgili müdürlüğe iletmek

 1. d) Kentin görsel kirliliğini azaltmak amacı ile Belediye’nin görev alanları içindeki güzergahlarda ilgili müdürlüklerle işlemler yürütmek,
 2. e) Kent mobilyaları tasarımları yapmak veya yaptırmak,
 3. f) Proje ve tasarım yarışmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş yarışmalara katılmak, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,
 4. g) Belediye projelerinde yararlanılabilecek ulusal ve uluslararası her türlü fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek,

 

 1. h) Müdürlük kapsamında hazırlanan tüm projeler için gerekli araştırma, fotoğraflama, ölçümleri yapmak; toplantılara katılmak,

ı) Kentlilik ve tarihimize sahip çıkma bilincini geliştirmek amacı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetler yapmak, çalışmalar için gerekli yayın ve broşürleri hazırlamak veya hazırlatmak,

 1. i) Belediye sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek, bu anlamda kamuoyunda yer alan çalışmaları desteklemek,
 2. j) Personelin gelişimi için gerekirse hizmet alımı yapmak, kurs ve seminerler ile yurt içi-yurt dışı inceleme gezilerine katılmalarını sağlamak.

 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

 

Madde 9- Müdür, Belediye Başkanı ile Başkan Yardımcısına bağlı olarak aşağıdaki görevleri ifa eder;

 1. a) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konular ile ilgili görevleri, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
 2. b) Müdürlüğe intikal eden evrakların ve görevlerin birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
 3. c) Müdürlük personeli ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapmak, işlerin koordinasyonunu, verimliliğini, düzenini sağlamak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

ç) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlük ile ilgili çalışmaları yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

 1. d) Müdürlüğün bütçesini, yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,
 2. e) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak,
 3. f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, personel özlük hakları ile ilgili (sosyal hakları, izin, terfi, disiplin cezası, vb.) yetkisi dahilindeki işlemleri yürütmek,
 4. g) Personelin hizmet içi eğitimi, gelişimi ve verimliliği açısından her türlü düzenlemeyi yapmak, bu amaçla yurt içi-yurt dışı teknik inceleme gezisi, seminer ve toplantılara katılımını sağlamak,

ğ) Müdürlük bünyesinde konuları ile ilgili olmak üzere, gerektiğinde ilgili müdürlüklerin katılımıyla, Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmak.

 1. h) Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile, ilgili müdürlük ve kurumlar ile koordinasyon sağlamak, ortak çalışmalar yapmak,

ı) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, üniversitelerle, yurtdışı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı oluşturmak, teknoloji ve bilgi alış-verişini sağlamak,

 1. i) Belediyenin görev alanında, planlarla bütünlük içinde, uygun norm ve standartlar çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını karşılayacak, görsel kaliteyi artıracak projeler yapmak veya yaptırmak,

 

 1. j) Müdürlükçe yapılan çalışmaları tanıtmak ve kentlilik bilincini güçlendirmek için çeşitli eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, dijital ortamda film, sunum ile kitap, broşür, harita vb. materyaller hazırlamak, hazırlatmak.
 2. k) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek,
 3. l) Müdürlüğü ilgilendiren konularda kurum içindeki ve dışındaki toplantılara katılmak,
 4. m) Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- Şef; müdüre bağlı olarak aşağıdaki görevleri ifa eder;

 1. a) Müdürlük görevlerini yerine getirilmesi için personele iş bölümü ve dağıtımını yapmak,
 2. b) Kendisine bağlı birimde yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılması/yaptırılmasını sağlamak,
 3. c) Personelin mesai saatine uymasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

ç) Personelin verimli ve tertipli çalışması için gerekli önlemleri almak,

 1. d) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak,
 2. e) Müdürlükteki çalışma alanlarının ve bürolarının emniyetini sağlayıcı tedbirleri almak.
 3. f) Teknik elemanların tasarım yeteneklerini geliştirmek, yeni gelişmeleri takip etmek, araştırmak ve ihtiyaç duyulan alanları incelemek amacı ile idareye önerilerde bulunmak,
 4. g) Teknolojik gelişmeleri takip ederek, (malzeme, çizim programı, sorun çözme, verimli çalışma teknikleri vb.) kurs ve seminerleri araştırarak teknik personelin daha verimli çalışmasına yönelik önerilerde bulunmak,

ğ) Projelerin kontrolünü yaparak, ilgili birimlere zamanında ve eksiksiz olarak iletilmesini sağlamak,

 1. h) Müdürlükte kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin tasarruflu kullanılması için gerekli uyarıları ve denetimleri yapmak,

ı) Müdürlüğü ilgilendiren konularda kurum içindeki ve dışındaki toplantılara katılmak,

 1. i) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

Proje ve Teknik İşler Birimi

Madde 11- Proje ve teknik işler biriminin görevleri;

 1. a) Belediyenin tasarrufu altındaki alanlarda, kamunun kullanımına yönelik olarak yeni bina projeleri, tadilat projeleri, rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri, kentsel tasarım projeleri, cephe sağlıklaştırma projeleri, yol, meydan ve açık alan düzenlemeleri ile kent mobilyası tasarımları yapmak veya hizmet alımı yolu ile yaptırmak,

b)Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. Bu amaçla ilgili mevzuat doğrultusunda ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,

 

 1. c) Kentsel tasarım çalışmalarına yönelik danışmanlık, mal alımı, hizmet alımı ve yapım ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ilgili birime sunmak,

ç) Kentsel tasarım çalışmalarına yönelik uygulama projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,

 1. d) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takibini yapmak/yaptırmak ve onaylamak,

 

 

 1. e) Proje altlıklarını (mülkiyet belgesi, imar durumu, aplikasyon krokisi, kot krokisi, vukuatlı tapu kaydı, kurul kararları, arşiv projeleri, vb) temin etmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak,
 2. f) Projelerinin tamamlanmasının ardından, uygulama ihalesi ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ilgili müdürlüğe iletmek,
 3. g) Gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek, hak ediş, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
 4. h) İlgili mevzuat doğrultusunda, proje yarışmaları hazırlamak, bu konudaki tüm yazışma ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Müdürlük çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılım sağlamak, bu doğrultuda paftalar, posterler, sunumlar hazırlamak,

 1. i) Belediye projelerinde yararlanılabilecek ulusal ve uluslararası her türlü fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek,
 2. j) Projelerin hazırlanması sırasında ilgili kişi ve kurumlarla gerekli diyalogları kurmak, koordinasyon sağlamak,
 3. k) Belediye sınırları içerisinde proje üretilebilecek alanların tespitini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak,
 4. l) Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan önlemlerin ilgili mevzuat ve standartlar doğrultusunda projelere yansıtılmasını sağlamak,
 5. m) Enerjinin etkin kullanılması ve sürdürülebilir enerji yaklaşımlarının projelere yansıtılmasını sağlamak,
 6. n) Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak kent halkının bilgilenmesini sağlamak amacı ile çeşitli yayın, harita, broşür, tasarım rehberi, kitapçıklar hazırlamak veya hazırlatmak,
 7. o) Kentlilik ve tarihimizi koruma bilincinin gelişmesini ve yayılmasını sağlamak amacı ile çeşitli eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, toplantılar, alanda geziler, atölyeler, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,
 8. p) Kent içinde görev alanında bulunan ve belirgin bir şekilde görsel kirliliğe yol açan tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için öneri cephe tasarım çalışmaları yapmak, her türlü ilan reklam, araçlarının standartlarını incelemek ve geliştirilmeleri konusunda, özellikle tarihi dokuya özel tasarım çalışmalar yapmak.
 9. r) Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan her çeşit ilan-reklam tabelalarının kaldırılması konusunda Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,
 10. s) Birime havale edilen her türlü evrakı incelemek ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda gereğini yaparak sonuçlandırmak,
 11. t) Müdürlüğün stratejik plan, bütçe-performans ve faaliyet raporlarını birim görevleri kapsamında hazırlamak,
 12. u) Yönetmelikte tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, müdür ve şefin verdiği direktif ve talimatları yerine getirmek.

 

İdari İşler Birimi

Madde 12- İdari işler biriminin görevleri;

 1. a) Müdürlük personelinin şahsi dosyalarını tutmak, düzenlemek, takip etmek,
 2. b) Personelin, izin, rapor süreleri ile ilgili işlemleri yapmak, takip etmek,
 3. c) Personelin ücretine konu bordro, puantaj işlemlerini yapmak, takip etmek,

 

 

ç) Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek, bitmek üzere olan malzemeleri önceden tespit ederek bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,

 1. d) Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,
 2. e) Giden ve gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birim ve kişilere zimmetle teslim etmek,
 3. f) Müdürlüğün elektronik ortamda iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek ve yazışma evraklarının standart dosya planına uygun olarak dosyalama ve arşivlemesini sağlamak,
 4. g) Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini yapmak, (Taşınırlara ilişkin görevler, yürürlükteki ilgili yasaya göre, müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)
 5. h) Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesi ve takibini yapmak,

ı)  Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını sağlamak,

 1. i) Müdürlüğün stratejik plan, bütçe-performans ve faaliyet raporlarını birim görevleri kapsamında hazırlamak,

j)Yönetmelikte tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, müdür ve şefin verdiği direktif ve talimatları yerine getirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hükümler

Madde 14- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 15- Bu yönetmelik Sincan Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.