insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

TÜRKOBASI MAHALLESİ 30 ADET PARSELİN SATIŞI

12.07.2019

 

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1.İdarenin:

a) Adı                                                 : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                               : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası              : 4444762/348 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi                  : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                                 : Kaan YAMAN

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1.İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz mülkiyetine tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş  30 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 24.07.2019 tarihinde saat 10:30 ile 16:20 arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.2.Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.

 

S.

N.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Emsal

Yükseklik

En çok

Muhammen  Bedeli ()

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

102326

1

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

10:30

2

102326

2

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

10:40

3

102326

3

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

10:50

4

102326

4

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:00

5

102326

5

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:10

6

102326

6

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:20

7

102326

7

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:30

8

102326

8

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:40

9

102326

9

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

11:50

10

102326

10

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:00

11

102326

11

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:10

12

102326

12

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:20

13

102326

13

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:30

14

102326

14

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:40

15

102326

15

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

13:50

16

102326

16

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:00

17

102327

1

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:10

18

102327

2

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:20

19

102327

3

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:30

20

102327

4

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:40

21

102327

5

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

14:50

22

102327

6

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:00

23

102327

7

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:10

24

102327

8

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:20

25

102327

9

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:30

26

102327

10

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:40

27

102327

11

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

15:50

28

102327

12

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

16:00

29

102327

13

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

16:10

30

102327

14

500

1

2 Kat

47.500,00₺

24.07.2019

16:20

 

 

 

3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 24.07.2019 tarihinde saat 10:30 ile 16:20 arasında yapılacaktır. Teklifler en geç 23.07.2019 tarihinde saat 16:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,                          

5.İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6.İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7.İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8.İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.    
    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK