insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

STREAM ( YAYINLAMA ) YAZILIMI, MERKEZİ ALARM SİSTEMİ VE YAZILIMI, HOTSPOT (ÜCRETSİZ İNTERNET ) SİSTEMİ VE YAZILIMI, KAMERA SİSTEMLERİ VE RADYOLİNK NETWORK ALTYAPISI BAKIM İŞİ

10.05.2019

STREAM ( YAYINLAMA ) YAZILIMI, MERKEZİ ALARM SİSTEMİ VE YAZILIMI, HOTSPOT (ÜCRETSİZ İNTERNET ) SİSTEMİ VE YAZILIMI, KAMERA SİSTEMLERİ VE RADYOLİNK NETWORK ALTYAPISI BAKIM İŞİ

                                         SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STREAM ( YAYINLAMA ) YAZILIMI, MERKEZİ ALARM SİSTEMİ ve YAZILIMI, HOTSPOT (ÜCRETSİZ İNTERNET ) SİSTEMİ ve YAZILIMI, KAMERA SİSTEMLERİ ve RADYOLİNK NETWORK ALTYAPISI BAKIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :               2019/223161

1-İdarenin

a) Adresi:               Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :               3122711269 - 444 4 762 - 3122711272

c) Elektronik Posta Adresi     :               sincanbelediyesi@sincan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi               :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :              

1 Adet Stream ( Yayınlama ) Yazılımı, Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Hotspot ( Ücretsiz İnternet ) Sistemi ve Yazılımı, Kamera Sistemleri ve Radyolink Network Altyapısı Bakım İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :               SİNCAN

c) Süresi  :               İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer     :               Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2.Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA

b) Tarihi ve saati     :               27.05.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü ,  Stream ( Yayınlama ) Yazılımı, Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Hotspot ( Ücretsiz İnternet ) Sistemi ve Yazılımı, Kamera Sistemleri ve Radyolink Network Altyapısı Bakım İşi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 1.Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Sincan/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 1.Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.    
    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK