İHALE İLANLARI

İhale Tarihi İhale Konusu
29/09/2021 15:00-15:10 Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 1035 m2 yüzölçümüne sahip, 2 adet parselin satışı

Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 1035 m2 yüzölçümüne sahip, 2 adet parselin satışı

 

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

 1. a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1405 – 3122711272
 4. d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
 5. e) İlgili personel : Sibel YURT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 1035 m2 yüzölçümüne sahip, 2 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( c ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 29.09.2021 tarihinde saat 15:00-15:10 saatleri arasında Açık Teklif Usulü ile satılması.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazların Muhammen bedelleri toplamı: 389.010,60 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saatleri tabloda belirtimiştir.

S.

N.

Mahallesi Ada Parsel   Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedeli – İhale Tarihi İhale

Saati

1 Mustafa Kemal 1141 6   500 182.950,00 29.09.2021 15:00
2 Mustafa Kemal 1141 7   535 206.060,60 29.09.2021 15:10

İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmazlar; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.15, KAKS: 0.30, 2 kat müsaadeli, konut lejantlı yapılaşma şartlarına haizdir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 29.09.2021 tarihinde saat 15:00-15:10’da yapılacaktır. Teklifler en geç 29.09.2021 tarihinde saat 12:00’ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

 1. a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
 2. b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 1. d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
 2. e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

 1. a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 2. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
 3. c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

 1. d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 300,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 3. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 4. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
 5. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.