İHALE İLANLARI

İhale Tarihi İhale Konusu
20/04/2021 11:00 ÇOCUK OYUN GRUBU, FİTNESS MALZEMELERİ İLE MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

ÇOCUK OYUN GRUBU, FİTNESS MALZEMELERİ İLE MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

ÇOCUK OYUN GRUBU, FİTNESS MALZEMELERİ İLE MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu, Fitness Malzemeleri ile Muhtelif İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN:2021/168920
1-İdarenin
a)Adı:SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi:Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA
c)Telefon ve faks numarası:3122711269- 444 4 762 – 3122711272
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Çocuk Oyun Grubu, Fitness Malzemeleri ile Muhtelif İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:Çocuk Oyun Grubu Fitness Malzemeleri, Elektrik Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri, Marangozhane Malzemeleri ve Su Tesisatı Malzemeleri dahil 5 Kısım Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sincan
ç)Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde malların tamamı teslim edilecektir.
d)İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.04.2021 – 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. no:7 Sincan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müd. Kat:1 Sincan/ANKARA
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

14/04/2021 11:00 MEVSİMLİK ÇİÇEK VE İÇ MEKAN BİTKİLERİ ALIMI

MEVSİMLİK ÇİÇEK VE İÇ MEKAN BİTKİLERİ ALIMI

MEVSİMLİK ÇİÇEK VE İÇ MEKAN BİTKİLERİ SATIN ALINACAKTIR
SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mevsimlik Çiçek ve İç Mekan Bitkileri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2021/157730
1-İdarenin
a) Adı:SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122711269- 444 4 762 – 3122711272
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Mevsimlik Çiçek ve İç Mekan Bitkileri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:Mevsimlik Çiçek Alımı ve Dikimi 290.000 Adet Mevsimlik Çiçek Alımı 87.000 Adet İç Mekan Bitki Alımı 5.210 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 45 gün içerisinde malların tamamı idareye teslim edilecektir. Gerekli hususlar Teknik şartnamede belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.04.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. no:7 Sincan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müd. Kat:1 Sincan/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

21/04/2021 15:00 SELÇUKLU MAHALLESİ 101626 ADA 4 PARSELİN SATIŞ İŞİ

SELÇUKLU MAHALLESİ 101626 ADA 4 PARSELİN SATIŞ İŞİ

İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                                 : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                           : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası              : 4444762/1406 – 3122711272
d) Elektronik posta adresi                  : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel                                 : Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan toplam 2.440,00 m2 yüzölçümüne sahip, 101626 ada 4 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 13.732.100,40 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 21.04.2021 tarihinde saat  15:00’ dır.  Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.
İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, E:0.50, Yençok:9.50, A+LPG lejantlı yapılaşma şartlarına haizdir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 21.04.2021 tarihinde saat 14:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 300,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

27/04/2021 11:00 SICAK KARIŞIM ASFALT (BİNDER) ALIMI

SICAK KARIŞIM ASFALT (BİNDER) ALIMI

SICAK KARIŞIM ASFALT (BİNDER) SATIN ALINACAKTIR
SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıcak Karışım Asfalt (Binder) Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/156956
1-İdarenin
a) Adı: SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3122711269-444 4 762 – 3122711272
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: Sıcak Karışım Asfalt (Binder) Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 35.000 Ton sıcak karışım asfalt (binder) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi: Mallar yüklenicinin asfalt plentinden teslim alınacaktır. Nakliye idareye aittir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Kat: 1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir. Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde 35. madde de belirtilen hesaplamaları yapabilmek amacı ile İhaleye katılacak istekliler asfalt plentinin Sincan Belediyesine ait olan uzaklığını gösterir krokiyi teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü sıcak karışım asfalt alımı işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklilerin asfalt plentlerinin idareye olan mesafesi fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme Karayolları Taşıma Formülleri ( A=1 Alınarak ) ile birim maliyet hesaplanarak yapılacaktır. Hesapların birim maliyeti toplam asfalt miktarı ile çarpılarak ve hesaplanan bedel isteklinin teklif bedeline eklenecektir. Yapılan bu hesaplamalar neticesinde en düşük teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde yukarıda belirtilen hesaplamaları yapabilmek amacı ile İhaleye katılacak istekliler asfalt plentinin Sincan Belediyesine ait olan uzaklığı gösterir krokiyi teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı: İsteklilerin asfalt plentlerinin idareye olan mesafesi fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme Karayolları Taşıma Formülleri ( A=1 Alınarak ) ile birim maliyet hesaplanarak yapılacaktır. Hesapların birim maliyeti toplam asfalt miktarı ile çarpılarak ve hesaplanan bedel isteklinin teklif bedeline eklenecektir. Yapılan bu hesaplamalar neticesinde en düşük teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde yukarıda belirtilen hesaplamaları yapabilmek amacı ile İhaleye katılacak istekliler asfalt plentinin Sincan Belediyesine ait olan uzaklığı gösterir krokiyi teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır. 40
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.