Arama Yapın

Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Yedek Parça Malzemesi ve Muhtelif Cins ve Miktarlarda Atölyeler İçin Malzeme Alımı - 10 Şubat 2022(11:00) --> 10 Şubat 2022(13:00)

 

ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ YEDEK PARÇA MALZEMESİ VE MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA ATÖLYELER İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Yedek Parça Malzemesi ve Muhtelif Cins ve Miktarlarda Atölyeler İçin Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/4941

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122711269 - 3122711272

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Yedek Parça Malzemesi ve Muhtelif Cins ve Miktarlarda Atölyeler İçin Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Yedek Parça Malzemesi, Elektrik Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri, Marangozhane Malzemeleri, Muhtelif İnşaat Malzemeleri, Kaynakhane Malzemeleri ve Su Tesisatı Malzemeleri dahil 7 kalem Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde malların tamamı teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.02.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. no:7 Sincan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müd. Kat:1 Sincan/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


11 Ocak 2022
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Tamam