insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

DUYURULAR
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
9.10.2015SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
KARAR NO: 189                                                                               02.10.2015
 
                K  A R  A  R
 
 
 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun
14/09/2015 tarih ve 13 sayılı raporu,
(Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarihinde yapmış olduğu birleşimde görüşülerek komisyonlarımıza havale edilen, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkında hazırlanan yönetmelik  yapılan görüşmeler neticesinde ekte belirtildiği şekli ile komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Olurlarınıza arz ederim.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle oylama sonucunda, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve ekli yönetmeliğin kabulüne oybirliğiyle 02.10.2015 tarihli toplantıda karar verildi.
 
 
 
 
 
Doç.Dr.Mustafa TUNA                Yasemin ÇELİK           Selahattin TIRIN
   Meclis Başkanı                                  Katip                               Katip
 
 
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç:
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sincan Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün
kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile, müdürlükte görevli personelin görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
 
a) Belediye       : Sincan Belediyesi'ni,
b) Başkanlık     : Sincan Belediye Başkanlığı'nı, c) Müdürlük     : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü, d) Müdür          : Muhtarlık İşleri Müdürü'nü,
e) Muhtarlık     : Mahalle Muhtarlığını,
f)  Muhtar         : Mahalle Muhtarını,
g) Yönetmelik  : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini, İfade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat Yapısı
 
Kuruluş
MADDE 5- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 22.02.2007
tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak   Sincan   Belediye   Meclisinin   02/10/2015   tarih   ve   189   sayılı   kararı   gereğince kurulmuştur.
 
 
 
Teşkilat Yapısı
MADDE 6- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Müdür, büro personeli ve diğer personellerden oluşur.
Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler
 
Müdürlüğün Görev ve Yetkileri
MADDE 7- Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:
 
a) Muhtarların bilgilerini tutmak,
b) Muhtarlardan  gelen  talepleri  elektronik  ortamda  almak,  ilgili  birimlere  iletmek  ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
c) Muhtarlardan  gelen  taleplere  15  gün  içinde  sistem  üzerinden  cevap  vermek,  ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
d) Gelen  taleplerden,  yerine  getirilenleri  ve  yerine  getirilemeyenlerin  gerekçesini  sisteme işlemek,
e) Sistem üzerinden üç ayda bir rapor hazırlamak, hazırlanamayan raporların nedenlerini yine sistem üzerinden bildirmek,
f)  İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden istenilen gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak üzere alt yapı oluşturup veri hazırlamak ve kayıt altında bulundurmak,
g) Müdürlüğü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden
evrak kayıtlarını tutmak,
h) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
i)  Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak, projeler geliştirmek,
j)  Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
k) Diğer  kamu  kurumları  ile  ortak  görev  yapılması  gereken  konularda  koordinasyonu sağlamak, bununla ilgili gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,
l)  Yürütülecek  faaliyetler sırasında diğer müdürlükler ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.
 
Müdürün Görev ve Yetkileri
MADDE 8- Muhtarlık İşleri Müdürü, Belediye Başkanı veya yetki vereceği Başkan Yardımcısına
bağlı olarak aşağıda sayılan yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir.
 
a) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
b) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,
c) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
d) Diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
e) Personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak,
f)  Başkanın,  muhtarlarla ilgili  sözlü talimatlarını  ilgili  birimlere ulaştırmak,  takip  ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
g) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
h) Harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,
 
 
i)  Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,
j)  Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,
k) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,
l)  Müdürlüğün  faaliyet  raporu,  stratejik  plan  ve  performans  programı  gibi  çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
m) Müdürlüğü  ilgilendiren  konularda  Belediye  Meclisi  ve  Belediye  Encümenine  teklifte
bulunmak,
n) Mevzuatla ve Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
 
Büro Personellerinin Görev ve Yetkileri
MADDE 9-
 
a) Müdürlüğün  her  türlü  yazışma  işlemlerini  yürütmek,  arşivlemek,  gelen-giden  evrak kayıtlarını tutmak,
b) Müdürlük  ile  alakalı  olarak   İstenebilecek  tüm  bilgi  ve  belgeleri  sistem  üzerinde hazırlayarak sürekli güncel bulundurmak,
c) Müdür tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
Diğer Personelin Görev ve Yetkileri
MADDE 10-
 
a) Görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde Müdürün ve amirlerinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,
b) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
c) Müdür tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
 
Görevin Alınması
MADDE 11- Müdürlüğe verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek
Müdür tarafından  ilgilisine havale  verilir.  Evraklar ilgili  personele  zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.
 
Görevin Yürütülmesi
MADDE 12-  Müdürlükte  görevli  tüm  personel,  kendilerine  verilen  görevleri  gereken  özen  ve
süratle yapmak zorundadır.
 
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 13- Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı
klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.
 
Yürürlük
MADDE 15- Bu yönetmelik hükümleri; Sincan Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye
internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 16- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 


    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK