insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

DUYURULAR
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
16.3.2015KARAR NO: 39                                                                                                                 06.02.2015

 

T.C.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çalışma  Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

 

 

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE – 1)          AMAÇ:

 

Bu yönetmelik, Sincan Belediyesi sınırları içerisinde düzgün ve planlı gelişmenin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

MADDE – 2)          KAPSAM:

 

Bu yönetmelik, Belediyeler kanunu ile tüm kanun, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde hazırlanan SİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün; Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını belirler.

 

 

MADDE – 3)          DAYANAK:

                                

                                 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

MADDE – 4)          TANIMLAR:

 

Bu yönetmelikte adı geçen ‘Belediye’ deyimi Sincan Belediyesini, ‘Başkanlık’ deyimi Sincan Belediye Başkanlığı’ nı, ‘Müdürlük’ deyimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nü, ‘Servis’ müdürlüğe bağlı alt birimleri ifade eder.

 

 

BÖLÜM 2

KURULUŞ, ÇALIŞMA KONULARI

 

MADDE – 5)          KURULUŞ:

 

                                   Müdürlük aşağıda belirtildiği şekliyle; 1 müdür ve 6 servisten oluşur.

 

1-      Müdür

2-      Proje Kontrol Servisi

-          Mimari Proje Kontrolü

-          Statik Proje Kontrolü

-          Isı Yalıtım ve Tesisat Proje Kontrolü

3-      Ruhsat Servisi,

-          Yapı Ruhsatı

-          Yapı Kullanma İzni

4-      Arşiv Servisi,

5-      Çevre Kontrol ve İmar Denetim Servisi,

-          Çevre Kontrol

-          İmar Denetim

6-      Yapı Denetim Servisi,

-          Yapı Kontrol

-          Hakediş ödemeleri ve İş bitirme

-          Zemin Etüt Kontrol

7-      İdari İşler Servisi

-          Evrak İşlemleri

-          Sicil işlemleri

-          İmar Durumu (çap) ve yol kotu işlemleri

 

 

MADDE – 6)          ÇALIŞMA KONULARI:

 

 

Meclis ve Encümen Kararlarını, Başkan ve Sorumlu Başkan Yardımcısı direktiflerini; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 4708 sayılıYapı DenetimKanunu,Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği, Anakara Büyükşehir Belediyesi Tip İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, genelgeler çerçevesinde:

 

1- Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordine içinde çalışarak planlı

     gelişmeyi sağlamak,

2-      Mimari, Statik, Tesisat, Isı Yalıtım ve Zemin Etüdü Kontrolü,

3-      Mimari, Statik, Tesisat, Isı Yalıtım Projelerinin kontrolü ve onayı,

4-      M2 cetveli, liste beyanı kontrolü onayı,

5-      Her türlü proje tadilatı, tashihatı ve suret onayları,

6-      Kat Mülkiyetine dair işlemler ve fotoğraf tasdikleri,

7-      Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemleri

8-      Asansör, kalorifer proje kontrolü ve ruhsat ve onay işlemleri,

9-      İlgili kanunlar çerçevesinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi ve onayı,

10-  Proje Müellif, Yapı Müteahhit ve Yapı Denetim Şirketlerine ait  kayıt ve sicillerin tutulması,

11-  Çalışma Konuları ile ilgili olarak gerektiğinde ihale yapımı, dosyalarının hazırlanması, iş kontrolü ve işlemleri yürütülmesi,

12-  Çalışma konuları ile ilgili her türlü ücret, harç ve vergi konularında gerekli işlemleri yapması,

13-  İşyeri teslimi

14-  Yapı Denetim Kanununa Tabii inşaatlarda; Temel, su basman, kat ve diğer vizelerin tasdiki,

15-  Yapı Denetim Kanununa Tabii olmayan inşaatlarda; Temel, su basman, kat ve diğer vizelerinin yapılması,

16-  Zemin Etüdü Kontrolü,

17-  Yapı Denetim hizmetleri,

18-  Yapı Kontrol, kaçak yapılaşmaya ait işlemler,

19-  Çevre kontrol işlemleri,

20-  İmara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi,

21-  Yapı Denetim şirketlerinin internet ortamında, ilgili düzenlenmiş belgelerin kontrolleri ve onayını yapılması,

22-  İş bitirme, iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi

 

 

BÖLÜM 3

GÖREVLER

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ:

 

MADDE – 7)          6. madde de sayılan müdürlük konuları ilgili hizmetlerin verimli ve düzenli bir

                                 şekilde yürütülmesi için;

 

a.       Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,

b.       Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet ve güvenliğini sağlamak,

c.       Personel arasında disiplin ve işbirliğini sağlamak,

d.      Müdürlük personelinin; sosyal, teknik ve bilimsel açıdan gelişmesini sağlamak için eğitici öğretici faaliyetler düzenlemek, personelin seminer ve konferanslara katılmasını sağlamak, gerektiğinde bunlara katılarak eğitici ve öğretici olmak,

e.       Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve toplantılara katılmak,

f.       Gerekli görüldüğü durumda, servislerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, karışıklıkları önlemek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla; idare ile işbirliği içinde servis sorumlularını belirlemek

 

 

             MÜDÜRLÜĞE BAĞLI SERVİSLER:

 

 

MADDE –8)           Proje Kontrol Servisi:

 

                                 a-) Mimari Proje Kontrolü:

                                 -    İlgili kanun ve yönetmelikler ile plan notları dahilinde hazırlanarak onaya

                                      sunulan; yeni inşaa edilecek yapıların mimari projelerini, mevcut yapıların

                                      ilave veya değişiklikleri ile tadilat edilecek yapıların mimari projelerinin

                                      mevzuata uygunluğunu incelemek ve tetkik etmek, uygun olanları onay

                                      için müdürlüğe sunmak,

-          İlgili yönetmeliklere göre proje üzerinde yapılması mümkün görülen basit tashihleri onaylı mimari projesine işlemek,

-          Mimari projelerle ilgili yazışmaları hazırlamak,

-          M2 cetvellerinin mimari projeye uygunluğunu ve hesapların doğruluğunu inceleyerek uygun olanları onaylamak,

-          Kentsel tasarım projelerini incelemek,

 

b-) Statik Proje Kontrolü:

-    Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların betonarme projeleri

      ile statik hesaplarını incelemek ve zemin etüt raporları ile karşılaştırmak 

      mevzuata uygun olanları onay için müdürlüğe sunmak,

-    Mevcut yapılarda yapılacak betonarme proje değişikliklerini incelemek,

      mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

-    Mevcut betonarme projelerinden talep halinde suret onayı yapmak,

-    Betonarme proje ve hesapları ile ilgili yazışmaları hazırlamak

 

c-) Isı Yalıtım ve Tesisat Proje Kontrolü:

-    Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi tüm yapıların asansör, kalorifer,   

     sıhhi tesisat ve ısı yalıtım projelerinin incelenmesi, mimari projeye

     uygunluğunun kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklerce uygun olanların 

     onaylanması,

-    Belediyemiz sınırları içerisinde kullanılan asansörlerin uygunluğunun

      kontrolü ve kullanılabilirliğinin tespiti

-    Projelerle ilgili tüm yazışmaların hazırlanması,

 

d-) Proje Takip ve Koordinasyonu:

                                 -    Servis içerisinde incelenen projelerin takibinin sağlanması,

                                 -    Her türlü projenin talep edilmesi halinde tamamının yada bir kısmının suret

                                       tasdikinin yapılması,

-          Bina fotoğraf tasdikinin projeye uygunluğunun kontrolünden sonra

Yapılması,

 

 

MADDE – 9)          Ruhsat Servisi:

                                 Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü yapı için ilgili kanun ve

                                 yönetmelikler çerçevesinde Yapı Ruhsatı ve biten inşaatlara Yapı Kullanma

                                 İzin Belgesi vermekle görevlidir.

 

                                 a-) Yapı Ruhsatı:

                                 -    Müdürlük içerisindeki yapı ruhsatı ile ilgili tüm dosya, evrak ve projeleri

                                       takip eder,

                                 -    İlgili kanun ve yönetmeliklerle bulundurulması gerekli evrakların, onaylı

                                       projelerin ve belgelerin  tamamlanmasına müteakip Yapı Ruhsatı hazırlar,

                                 -    Yapı Belgeleri yönetmeliğine uygun ve adrese dayalı nüfus ve vatandaşlık

                                       işleri sisteminde internet ortamında Yapı ruhsatı yazılmasını sağlar ve

                                       onaylanmasını temin eder.

                                 -    Gerektiği durumlarda ilave, yenileme, tadilat ruhsatı hazırlar,

                                 -    Yapı Ruhsatı ile ilgili; Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikleri ve 

                                       Meclis Kararları ile belirlenen harç, ücret ve vergilerin alınıp alınmadığını

                                       kontrol eder, tahsilini sağlar.

                                 -    Yapı ruhsatı ile ilgili yazışmaları yapar,

                     -    Fenni Mesul, Proje Müellifi ve Yapı Denetim sicillerini takip eder.

                     -    İşlemi biten dosyaların, arşivlenmesini sağlar,

 

                     b-) Yapı Kullanma İzni (İskan):

                                 -    Yapının; ruhsat, proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol eder,

                                      Yapı Kullanma İzin Belgesi verilebilmesi için İlgili kanun ve

                                       yönetmeliklerle bulundurulması gerekli evrakların, onaylı projelerin ve

                                       belgelerin  tamamlanmasını sağlar,

                                 -     Biten yapıların tamamına yada daha önce kısmi yapı kullanma izin belgesi

                                       alınmış yapıların alınmayan kısmına, Yapı Belgeleri yönetmeliğine uygun

                                       ve adrese dayalı nüfus ve vatandaşlık işleri sisteminde internet ortamında

                                       Yapı Kullanma İzni yazılmasını sağlar ve onaylanmasını temin eder,

                                 -     Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili tüm yazışmaları yapar,

                                 -     İnşaatların; SGK, Vergi Dairesi, Aski, Telekom, Tek, Belediye, yapı 

                                        kontrol ve Yapı Denetim Firması ilişiklerinin kesilmesini sağlar,

                                 -     Yapı Kullanma İzni ile ilgili; Belediye Gelirleri Kanunu, yönetmelikleri ve 

                                        Meclis Kararları ile belirlenen harç, ücret ve vergilerin alınıp alınmadığını

                                        kontrol eder, tahsilini sağlar.

-          Müteahhitlere Yapı Kullanma izni sonrası talepleri halinde iş deneyim

      belgesi hazırlar

-          İşlemi biten dosyaların arşivlenmesini sağlar,

 

MADDE – 10)        Çevre Kontrol ve İmar Denetim Servisi:

                                 Belediyemiz sınırları içinde; imarlı adalarda, kadastro parsellerde, tapulu

                                 veya hazine arazilerinde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan gecekondularda,

                                 mevcut yapılarda proje hilafı tadilatlar yapılması hususları ile ruhsat ve

                                 eklerine aykırı yapılan inşaatları, İmar Kanunu ve yönetmeliği, Belediye

                                 Encümen kararları ve ilgili yönetmeliği doğrultusunda denetim işlerini

                                 yürütmek ve bunlar hakkında gereken yasal işlemleri yapmakla görevlidir.

 

                                 a-) Çevre Kontrol:

                                 -   İmarlı ve İmarsız alanlarda kaçak inşaatları tespit etmek, bunlarla ilgili;

                                     zabıt ve raporları tanzim etmek, tebligatlarını sağlamak,

                                 -  Bunlarla ilgili İmar Kanununun 32 ve 42 madde uygulamalarını yapmak,

                                     Encümen Tekliflerini hazırlamak ve encümen kararlarını uygulamak,

                                 -   Kaçak kazıları ve Toprak hafriyatını denetlemek, belediyece belirtilen yere     

                                     dökümünü sağlamak, uymayanlarla ilgili yasal işlemleri başlatmak,

                                 -   İnşaatın başlangıcında; yapı denetimsiz yapılarda toprak vizesinin

                                     yapılması, yapı denetimi kanuna tabii yapılarda işyeri teslim tutanağı

                                      tanzimi ve ruhsat onayının yapılması,

                                 -   İnşaat sırasında kaldırım ve yol işgalinin engellenmesi,

                                 -   Yukarıda belirtilen işlerle ilgili her türlü yasal işlemin takibi ve

                                      yazışmalarının yapılması

                                 -   Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

 

                                 b-) İmar Denetim:

                                 -   Proje hilafı ile ilgili dilekçe ve yazıları yerinde kontrol ederek bunları İmar

                                     Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu ve  ilgili yönetmelikler çerçevesinde

                                     değerlendirmek,

                                 -   İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olamayan, ruhsat proje ve eklerine

                                      aykırı yapılmış imalatların projeye uygun hale getirilmesini sağlamak ve bu

                                       konuda gerekli yasal işlemleri başlatmak,

                                 -    Bunlarla ilgili İmar Kanununun 32 ve 42 madde uygulamalarını yapmak,

                                      Encümen Tekliflerini hazırlamak ve encümen kararlarını uygulamak,

                                 -    Encümen kararlarını ve cezaları tebliğ ederek uymayanlar hakkında gerekli

                                      yıkım işlemlerini yapmak, yaptırmak,

-   Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

 

                                 Bu madde  (a) ve (b) bentlerinde sayılan görevler talep beklenmeksizin rutin

                                 kontrollerle de yapılır,

 

 

MADDE – 11)        Yapı Denetim Servisi:

                                 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve uygulama

                                 yönetmeliği çerçevesinde çalışır.

 

                                 a-) Yapı Kontrol (Devam eden İnşaatlar):

                                 -   Yapıların Yapı Ruhsatını almalarına müteakip, yapı denetimi kanununa

                                      tabii olmayan yapılarda; yapı yeri kontrolü, temel, subasman, kat vizeleri,

                                      çatı ısı yalıtım, duvar ve tesisat  kontrollerinin tamamını yaparak Yapı

                                      Ruhsatı vizelerini fenni mesulü ile birlikte imzalamak ve müdürlük

                                      onayına sunmak,

                                 -   Yapıların Yapı Ruhsatını almalarına müteakip, yapı denetimi kanununa

                                      tabii yapılarda; Yapı Denetim Şirketince yapılan, yapı yeri kontrolü, temel,

                                      subasman, kat vizeleri, çatı ısı yalıtım, duvar ve tesisat kontrollerini

                                      yerinde tespit ederek yapı denetim şirketinin yetkilisi ile ruhsatın ilgili

                                      kısımları imzalamak vize onaylarının yapılması için yapı ruhsatlarını

                                      müdürlüğü sunmak,

                                 -   Yapı ruhsatı ve ekleri ile projelerine uymayan yapılar hakkında Çevre

                                      Kontrol ve İmar Denetim Servisini bilgilendirerek gerekli yasal işlemin

                                      başlatılmasını sağlamak,

                                 -   Tüm işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

 

                                 b-) Hakediş Ödemeleri ve İş Bitirme:

                                 -    İnşaat seviyesinin belirlenmesi,

                                 -    hak ediş dosyalarındaki seviye ile yerinde tespit edilen inşaat seviyesinin

                                       uygunluğunun denetlemesi,

                                 -    Başvurusu yapılan hak ediş dosyalarının incelenerek gerekli evrak ve

                                       belgelerinin tamamlanmasından sonra, hak ediş dosyası Yapı İşleri Genel

                                       Müdürlüğüne ait Yapı Denetim Sistemi ile uyum içerisinde ise ödenmesi

                                       için ilgili müdürlüğe havale etmek, eksik ve sisteme uygun olmayan hak

                                       ediş dosyalarını  Yapı Denetim Kuruluşuna iade etmek,

                                 -    Binalara ait işbitirme belgelerini işlem dosyası kapanmış ve yapının

                                       projesine uygunluğu tespit edilmiş ise düzenlenmiş olan işbitirme

                                       belgesini onaya sunar,

                                 -    Yapılan tüm iş ve işlemleri sisteme girmek,

                                 -    Tüm bilgi, belge ve ödemeleri düzenli bir şekilde arşivlemek,

                                

                                 c-) Zemin Etüt Kontrol:

                                 -     İnşaat öncesi arazi üzerinde zemin etüt raporları için açılan sondajların

                                        kontrolünü yapmak,

                                 -     Bunlara göre hazırlanan jeoteknik raporun incelenmesi onaylanması,

 

 

MADDE – 12)        Arşiv Servisi:

 

-   Arşivden istenen evrak ve paftaların isteyene zimmetli olarak teslim

     edilmesini ve zimmetin takibini yapmak,

-   Servislerden gelen yazışmaların arşivlenerek saklanmasını sağlamak,

-   Arşivdeki evrakların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve encümen

     kararları doğrultusunda muhafaza edilmesi ve imhasını sağlamak,

 

 

MADDE –13)         İdari İşler servisi:

 

                                 a-) Evrak İşlemleri:

                                 -     Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet,

                                       ve güvenliği hususunda müdürlüğü bilgilendirmek,

-          Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel yada tüzel kişiliklerden gelen evrak, dilekçe ve yazılarla müdürlüğe yapılan başvuruların evrak kayıt defterine kaydını yapmak, gereği için müdürün havalesine göre servislere dağıtımını sağlamak,

-          Müdürlüğe ait bilgi ve belgelerin konularına göre dosyalanmasını sağlamak,

-          Her türlü yasal ve idari uygulamanın personele bildirilmesi ve uyulmasını sağlamak,

-    Müdürlüğe bağlı servislerin ihtiyacı olan yardımcı hizmet, araç, gereç ve

      sarf malzemesi teminini sağlamak, gerektiğinde depolayarak ihtiyacı

      zaman geçirmeden karşılamak,

-    Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili; kanun, yönetmelik ve meclis

      kararları ile belirlenen harç ve ücretlerin tahsilini sağlamak,

-    Kamu hizmetlerin yürütülmesinde; belediyenin müdürlükleri ve diğer

      servislerle koordinasyon içinde çalışmak,

 

 

b-) Sicil İşleri:

-    Müdürlük bünyesinde çalışan tüm memur ve işçilerin özlük işlerini

      yürütmek,

-    Müdürlük için lüzumlu demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkışını

      yapmak,

-   Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin görev, taksim işlemlerini

     idare ve müdürlük talimatlarına göre düzenlemek,

-   Müdürlük bünyesinde çalışan personelin puantaj, fazla mesai, nöbet ve

    diğer istihkakları ile ilgili işleri takip etmek ve düzenlemek,

-   Çalışanların sicil dosyalarının tutulmasını sağlamak,

-   Plan müelliflerinin ve ilgili müteahhitlerin sicil dosyalarının tanzim

     edilmesi,

 

                                 c-) İmar Durumu (çap) ve yol kotu işlemleri:

                                 -    İmar durumu belgesi (çap) ve yol kotu tutanaklarını hazırlamak,

 

BÖLÜM 4

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

 

                                 MÜDÜRLÜK

MADDE – 14)        Müdür, Belediye Başkanı ve yetki verdiği Başkan Yardımcısından aldığı emir

                                ve talimatları, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir. Ancak

                                 verilen talimat ve emirlerin yerine getirilmesine  kanun ve yönetmelikler izin

                                 vermiyor ise gerekli uyarıda bulunur.

 

MADDE – 15)        Müdürlük bu yönetmelikle belirlenen görevlerin yürütülmesini ve

                                 dağıtılmasını kuruluş şemasında belirtilen esas doğrultusunda yapar.

 

 

                                 SERVİSLER

MADDE – 16)        Varsa servis sorumluları ve müdürlük personeli almış olduğu yazılı ve sözlü emir ve talimatları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir.

 

MADDE – 17)        Her servis personeli servisler arası koordinasyonun sağlanması ve bu yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için diğer servislerle ortak çalışma içerisine girebilir.

 

MADDE – 18)        Servisler, arazi çalışmaları ve kontrollerde, diğer servislerin görev alanına giren konularda derhal müdahale eder ve ilgili servisine konu hakkında bilgi verir.

 

MADDE – 19)        Müdürlük personelinin tüm çalışmalarını disiplin içinde yapmaları esastır.

 

 

BÖLÜM 5

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

                                 İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE – 20)        Sorumlulukları:

-          İlgili kanun ve yönetmelikleri takip etmek, yeni çıkarılanlar ve değiştirilenler hakkında personeli bilgilendirmek,

-          Müdür, görevlerin ve  hizmetlerin yürütülmesi ile verimliliği açısından Belediye Başkanı ve / veya yetkili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

-          Madde 6 da belirtilen müdürlük konuları ve Bölüm 3 belirtilen görevlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi,

-          Servislerin koordinasyon içinde hızlı çalışabilmesi amacıyla gerek görüldüğü durumlarda, Belediye Başkanı ve / veya yetkili Başkan Yardımcısı bilgisi dahilinde servis içinde sorumlu personel seçmek,

 

Yetkileri:

-          Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, disiplin ve işbirliğini kurmak, çalışmaları izlemek ve denetlemek,

-          Müdürlük personelinin kendi konularında yetişmeleri için teknik bilimsel kurs ve seminerlere katılmalarını sağlamak, bu tip seminer ve kurslara katılarak eğitici öğreti olmak,

-          Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda geçici olarak belediye lehine kararlar almak

-          Müdürlüğü ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri kullanmak,

 

                                 MÜDÜRLÜĞE BAĞLI SERVİSLER VE ÇALIŞANLARI:

MADDE – 21)        Sorumlulukları:

-          Öncelikle Müdüre ve bu yönetmeliğin 18 maddesine istinaden görevlendirilen  sorumlu personele karşı sorumludurlar,

-          Tebliğ edilmesini beklemeksizin, ilgili kanun ve yönetmelikleri takip etmek, yeni çıkarılanlar ve değiştirilenleri öğrenmek,

-          Madde 6 da belirtilen müdürlük konuları ve Bölüm 3 belirtilen görevleri verimli ve düzenli bir şekilde yürütmek,

-          Çalışma alanlarında kullandıkları araç ve gereçleri korumak, bakım ve onarımını sağlamak,

-          Kendilerine verilen bilgi, belge araç ve gereçleri belediye dışında özel işlerinde herhangi bir amaçla kullanmamak,

-          Servis içerisindeki eksik ve aksayan konular hakkında müdürü bilgilendirmek,

 

Yetkileri:

-          Konuları ile ilgili kanun ve yönetmelikleri gerektiğinde kullanmak,

-          Aciliyet gerektiren durumlarda, belediye yi ve müdürlüğü zor durumda bırakmayacak kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla kararlar almak ve daha sonra bu konuda müdürlüğü bilgilendirmek

 

 

BÖLÜM 6

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE – 22)        İmar ve Şehircilik Müdürü hizmet ve görevlerin daha iyi yürütülmesi için gerektiğinde geçici olmak üzere konu ile ilgili komisyonların kurulması için Belediye Encümeni ve Meclisine teklifte bulunur ve kurulacak komisyonların çalışmasını sağlar.

 

 

MADDE – 23)        Bu yönetmelikle belirtilemeyen hususlarda ilgili kanun, yönetmelik, genelge, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararları, Belediyemiz Meclis ve Encümen kararlarına uyulması esastır.

 

 

BÖLÜM 7

YÜRÜRLÜK

 

MADDE – 24)        Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisi’ nin onayı ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE – 25)        Bu yönetmeliği, Sincan Belediyesi Başkanı ve yetkili Başkan Yardımcısına bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yürütür.

     
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK