insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

DUYURULAR
Plan ve Proje Müdürlüğü
16.3.2015KARAR NO: 39                                                                                                                 06.02.2015

T.C.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

 

 

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE – 1)          AMAÇ:

 

Bu yönetmelik, Sincan Belediyesi sınırları içerisinde düzgün ve planlı gelişmenin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

MADDE – 2)          KAPSAM:

 

Bu yönetmelik, Belediyeler kanunu ile tüm kanun, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde hazırlanan SİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI  Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün; Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını belirler.

 

 

MADDE – 3)          DAYANAK:

                                

                                 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

MADDE – 4)          TANIMLAR:

 

Bu yönetmelikte adı geçen ‘Belediye’ deyimi Sincan Belediyesini, ‘Başkanlık’ deyimi Sincan Belediye Başkanlığı’nı, ‘Müdürlük’ deyimi Plan ve Proje Müdürlüğü’ nü, ‘Servis’ deyimi müdürlüğe bağlı alt birimleri ifade eder.

 

 

 

BÖLÜM 2

KURULUŞ, ÇALIŞMA KONULARI

 

MADDE – 5)          KURULUŞ:

 

                                 Müdürlük aşağıda belirtildiği şekliyle; 1 müdür ve 3 servisten oluşur.

 

1-      Müdür

2-      Harita Servisi,

3-      Planlama Sevisi,

4-      İdari İşler  Servisi,

4.1Evrak İşlemleri

4.2 Sicil işlemleri

4.3Arşiv İşlemleri

 

 

MADDE – 6)          ÇALIŞMA KONULARI:

 

Meclis ve Encümen Kararlarını, Başkan ve Sorumlu Başkan Yardımcısı direktiflerini; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Anakara Büyükşehir Belediyesi Tip İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, genelgeler çerçevesinde:

 

1- Her türlü harita alımı, yapımı ve ihale edilmesi,

2- Değişik ölçeklerde planlama yapılması,

3- İmar Planlarına uygun parselasyon planlarının üretilmesi,

4- Teknik, fiziki, yapısal ve sosyo-ekonomik analizler hazırlayarak etüt

     projeler üretmek,

5-      Belediyemize ait hisseli yada müstakil parsellerin takibi ve     

kullanılabilirliğini artırmak,

6- Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordine içinde çalışarak planlı

     gelişmeyi sağlamak,

 

BÖLÜM 3

GÖREVLER

 

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ:

 

MADDE – 7)          6. madde de sayılan müdürlük konuları ilgili hizmetlerin verimli ve düzenli bir

                                 şekilde yürütülmesi için;

 

a.       Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,

b.      Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet ve 

         güvenliğini sağlamak,

c.       Personel arasında disiplin ve işbirliğini sağlamak,

d.      Müdürlük personelinin; sosyal, teknik ve bilimsel açıdan gelişmesini sağlamak

         için eğitici öğretici faaliyetler düzenlemek, personelin seminer ve

         konferanslara katılmasını sağlamak, gerektiğinde bunlara katılarak eğitici ve

                                 öğretici olmak,

e.       Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği

         kurmak ve toplantılara katılmak,

f.       Gerekli görüldüğü durumda, servislerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

         karışıklıkları önlemek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla; idare ile işbirliği

         içinde servis sorumlularını belirlemek

 

 

 

             MÜDÜRLÜĞE BAĞLI SERVİSLER:

MADDE – 8)          Harita Servisi:

 

-  Halihazır harita alımı, Yapımı, Kontrollerin Sağlanması, yada ihale edilmesi,

-  İmar Planına Esas, Parselasyon Planı hazırlanması, Parselasyon Planlarının 

   kontrol edilmesi veya ihale edilmesi

-  Yol Profili Hazırlanması veya kontrolü,

-  Dağıtım cetvellerinin hazırlanması veya kontrolü,

-  İskana Esas Röperli Krokilerin Kontrolü,

-  Tevhit, ifraz ve irtifak hakkı tesisi ve ilgili Beyannamelerinin hazırlanması 

                                     veya  kontrolü

-  Arazi yer tespiti ve gerektiği durumlarda röleve krokisi hazırlanması,

-  Parselasyon planlarının hazırlanması veya ihale edilmesi,

-  Uygulama ve parselasyon planlarının:

-  İmar planına uygunluğunun kontrolü ve ada dağıtım ve tahsis         cetvellerinin incelenmesi

-  Askı ilan işlemlerinin temini ve takibinin yapılması,

-  Askı sürecinde vatandaşın bilgilendirilmesi,

-  Tapuya tescillerinin sağlanması,

-   Planlı ve plansız bölgelerde gerektiğinde yol belirlemek, yeşil alan açılması ve diğer  kamu hizmetlerin de Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı diğer servislerle koordinasyon içinde çalışmak,

-   Yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi için tüm yazışmaları yapmak, 

     gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek,

 

 

MADDE – 9)          Planlama Servisi:

 

-   İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen planların

    yapılması veya ihale edilmesi:

     - Uygulama imar planı,

     - Mevzii imar planı,

     - İlave imar planı,

     - Revizyon imar planı,

     - İslah imar planı,

     - Kentsel dönüşüm planı,

     - Tarihi Doğal ve Arkeolojik Sit bölgelerine ait planlar,

-   Değişik  ölçeklerdeki her türlü imar planlarının Halihazırla uyumunu

     kontrol etmek,

-   Belediye dışından(diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar) teklif

     edilen  İmar Planı değişikliğini değerlendirmek, kontrol etmek,

-   İmar Planlarının üst ölçekli planlarla uyumunu kontrol etmek,

-   Hazırlanan planların askı ve ilan işlemlerinin temini ve takibinin yapılması

     ile askı sürecinde vatandaşın bilgilendirilmesi,

-   Belediye Nazım İmar Planı çerçevesinde belediyenin planlı gelişmesi

     amacıyla; teknik, fiziki, yapısal ve sosyo-ekonomik analizler hazırlamak

     etüt projeler hazırlamak

-   Uygulanan planlar üzerinde oluşacak tereddütlü durumların giderilmesini

     Sağlamak,

-          İmar planlarının gerektiğinde önceliği tespit edilerek etaplara bölerek planlı yapılaşmayı sağlamak

-          Yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi için tüm yazışmaları yapmak gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek,

-          İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütleri Kontrol etmek, yaptırmak veya ihalesinin yapmak

 

 

MADDE –10)         İdari İşler servisi:

 

                                 a-) Evrak İşlemleri:

-          Müdürlüğün faaliyet gösterdve güvenliği hususunda müdürlüğü bilgilendirmek,

-          Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel yada tüzel kişiliklerden gelen evrak, dilekçe ve yazılarla müdürlüğe yapılan başvuruların evrak kayıt defterine kaydını yapmak, gereği için müdürün havalesine göre servislere dağıtımını sağlamak,

-          Müdürlüğe ait bilgi ve belgelerin konularına göre dosyalanmasını sağlamak,

-          Her türlü yasal ve idari uygulamanın personele bildirilmesi ve uyulmasını sağlamak,

-          Müdürlüğe bağlı servislerin ihtiyacı olan yardımcı hizmet, araç, gereç ve sarf malzemesi teminini sağlamak, gerektiğinde depolayarak ihtiyacı zaman geçirmeden karşılamak,

-          Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili; kanun, yönetmelik ve meclis kararları ile belirlenen harç ve ücretlerin tahsilini sağlamak,

-          Kamu hizmetlerin yürütülmesinde; belediyenin müdürlükleri ve diğer servislerle koordinasyon içinde çalışmak,

 

 

b-) Sicil İşleri:

-          Müdürlük bünyesinde çalışan tüm memur ve işçilerin özlük işlerini   yürütmek,

-          Müdürlük için lüzumlu demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkışını                                                      yapmak,

-          Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin görev, taksim işlemlerini      idare ve müdürlük talimatlarına göre düzenlemek,

-          Çalışanların sicil dosyalarının tutulmasını sağlamak,

-          Plan müelliflerinin ve ilgili müteahhitlerin sicil dosyalarının tanzim      edilmesi,

 

                                   c-)Arşiv Servisi:

-          İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Parselasyon planı ve diğer tüm planlara ait paftaları pafta numarasına göre arşivlenmesini sağlamak,

-          İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Parselasyon planı ve diğer tüm planlara ait paftaları pafta numarasına göre arşivlenmesini sağlamak

-          Halihazır haritaların Pafta Numarasına göre arşivlenmesini sağlamak,

-          Arşivlenen paftaların düzenli bir şekilde saklanmasını sağlamak,

-          Arşivden istenen evrak ve paftaların isteyene zimmetli olarak teslim     edilmesini ve zimmetin takibini yapmak,

-          Servislerden gelen yazışmaların arşivlenerek saklanmasını sağlamak,

-          Arşivdeki evrak ve paftaların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve encümen kararları doğrultusunda muhafaza edilmesi ve imhasını sağlamak,

 

 

BÖLÜM 4

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

 

                                 MÜDÜRLÜK

MADDE – 11)        Müdür, Belediye Başkanı ve yetki verdiği Başkan Yardımcısından aldığı emir

                                ve talimatları, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir. Ancak     verilen talimat ve emirlerin yerine getirilmesine  kanun ve yönetmelikler izin         vermiyor ise gerekli uyarıda bulunur.

 

MADDE – 12)        Müdürlük bu yönetmelikle belirlenen görevlerin yürütülmesini ve

                                 dağıtılmasını kuruluş şemasında belirtilen esas doğrultusunda yapar.

 

                                 SERVİSLER

MADDE – 13)        Varsa servis sorumluları ve müdürlük personeli almış olduğu yazılı ve sözlü emir ve talimatları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir.

 

MADDE – 14)        Her servis personeli servisler arası koordinasyonun sağlanması ve bu yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için diğer servislerle ortak çalışma içerisine girebilir.

 

MADDE – 15)        Servisler, arazi çalışmaları ve kontrollerde, diğer servislerin görev alanına giren konularda derhal müdahale eder ve ilgili servisine konu hakkında bilgi verir.

 

MADDE – 16)        Müdürlük personelinin tüm çalışmalarını disiplin içinde yapmaları esastır.

 

 

 

 

BÖLÜM 5

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

                                 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE – 17)        Sorumlulukları:

-          İlgili kanun ve yönetmelikleri takip etmek, yeni çıkarılanlar ve değiştirilenler hakkında personeli bilgilendirmek,

-          Müdür, görevlerin ve  hizmetlerin yürütülmesi ile verimliliği açısından Belediye Başkanı ve / veya yetkili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

-          Madde 6 da belirtilen müdürlük konuları ve Bölüm 3 belirtilen görevlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi,

-          Servislerin koordinasyon içinde hızlı çalışabilmesi amacıyla gerek görüldüğü durumlarda, Belediye Başkanı ve / veya yetkili Başkan Yardımcısı bilgisi dahilinde servis içinde sorumlu personel seçmek,

 

Yetkileri:

-          Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, disiplin ve işbirliğini kurmak, çalışmaları izlemek ve denetlemek,

-          Müdürlük personelinin kendi konularında yetişmeleri için teknik bilimsel kurs ve seminerlere katılmalarını sağlamak, bu tip seminer ve kurslara katılarak eğitici öğreti olmak,

-          Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda geçici olarak belediye lehine kararlar almak

-          Müdürlüğü ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri kullanmak,

 

                                 MÜDÜRLÜĞE BAĞLI SERVİSLER VE ÇALIŞANLARI:

MADDE – 18)        Sorumlulukları:

-          Öncelikle Müdüre ve bu yönetmeliğin 18 maddesine istinaden görevlendirilen sorumlu personele karşı sorumludurlar,

-          Tebliğ edilmesini beklemeksizin, ilgili kanun ve yönetmelikleri takip etmek, yeni çıkarılanlar ve değiştirilenleri öğrenmek,

-          Madde 6 da belirtilen müdürlük konuları ve Bölüm 3 belirtilen görevleri verimli ve düzenli bir şekilde yürütmek,

-          Çalışma alanlarında kullandıkları araç ve gereçleri korumak, bakım ve onarımını sağlamak,

-          Kendilerine verilen bilgi, belge araç ve gereçleri belediye dışında özel işlerinde herhangi bir amaçla kullanmamak,

-          Servis içerisindeki eksik ve aksayan konular hakkında müdürü bilgilendirmek,

 

Yetkileri:

-          Konuları ile ilgili kanun ve yönetmelikleri gerektiğinde kullanmak,

-          Aciliyet gerektiren durumlarda, belediye yi ve müdürlüğü zor durumda bırakmayacak kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla kararlar almak ve daha sonra bu konuda müdürlüğü bilgilendirmek

 

 

BÖLÜM 6

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE – 19)        Plan ve Proje Müdürü hizmet ve görevlerin daha iyi yürütülmesi için gerektiğinde geçici olmak üzere konu ile ilgili komisyonların kurulması için Belediye Encümeni ve Meclisine teklifte bulunur ve kurulacak komisyonların çalışmasını sağlar.

 

MADDE – 20)        Bu yönetmelikle belirtilemeyen hususlarda ilgili kanun, yönetmelik, genelge, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararları, Belediyemiz Meclis ve Encümen kararlarına uyulması esastır.

 

BÖLÜM 7

YÜRÜRLÜK

 

MADDE – 21)        Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisi’ nin onayı ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

 

MADDE – 22)        Bu yönetmeliği, Sincan Belediyesi Başkanı ve yetkili Başkan Yardımcısına bağlı olarak Plan ve Proje Müdürlüğü yürütür.    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK