insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

Tahsin ŞAHİN
Yazı İşleri Müdürü
Telefon: 444 4 762 - Dahili (260)
E-mail: yaziisleri@sincan.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

 

VİZYONUMUZ

 

Belediyemiz Yönetim ve karar organlarının düzenli, etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak iletişim ve yazışma hizmetlerini etkin kılmak.

 

MİSYONUMUZ

Yönetim organlarınca alınan kararların belediyemiz iç ve dış paydaşlarımız arasında koordinasyon ve hızlı iletişimi etkin kılacak şekilde yürütülmesini sağlayarak hizmetlerin düzenli, verimli ve devamlılığını sağlayacak sekretarya hizmetlerini sunmak.

 

B- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

 Yazı İşleri Müdürlüğü, müdür yönetiminde aşağıdaki servislerden oluşmaktadır.

            1-KARARLAR SERVİSİ

            a)Meclis Birimi

            b)Encümen Birimi

2-EVRAK İŞLERİ SERVİSİ

            a)Genel Evrak Birimi

            b)İşlemler Birimi

 

KARARLAR SERVİSİNİN GÖREVLERİ

Kararlar Servisi

               a)Meclis Biriminin Görevleri;

 

1)Meclis gündeminin oluşturulması;5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince belediye başkanı tarafından belirlenen meclis gündemini oluşturmak. Oluşturulan meclis gündemini en az üç gün önceden üyelere gönderilmesini sağlayarak, ilanını yapmak,

2)Meclis Üyeleri Devam cetvelinin oluşturulması;Meclis üyelerine ait devam cetvelini oturumdan önce meclis başkanına teslim edip oturumdan sonra devam cetvelini teslim alarak saklamak,

3)Meclis tutanaklarının tutulması;Meclis görüşmelerinin görevlilerce tutanağa geçirilerek, başkan ve katip üyelere imzalatmak. Dosyalarına yerleştirerek saklanmasına ve kaybolmamasına özen göstermek,

4)Meclis kararlarının yazılması;  Meclis toplantısında alınan kararları meclis tutanaklarına uygun bilgisayar ortamında yazılarak, başkan ve katiplere imzalatmak,

5)Komisyon raporlarının yazılması; ihtisas komisyonlarına gönderilen konularla ilgili  raporları ihtisas komisyonu başkanı ve üyelerinin hazırladıkları şekliyle bilgisayar ortamında yazarak imzalatmak, imzalanan raporların ilanını  yapmak,

6) Karaların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi;Meclis toplantılarında bütçe ve imarla ilgili alınan kararları dosya ve ekleriyle birlikte onaylanmak için Büyükşehir belediyesine göndermek,

7) Kararların kaymakamlığa gönderilmesi;Kesinleşen ve Büyükşehir belediyesinden İmar ve bütçeyle ilgili gelen kararları 5393 sayılı Kanunun 23. ve 81. (81. Maddesi gereğince onaylanmak Mülki idare amirine (Kaymakama) göndermek,

8)Belediye meclisince alınan kararları sıra numarasına göre düzenli bir şekilde dosyalamak,

9) Kararların Müdürlüklere gönderilmesi; Kesinleşen meclis kararları uygulanması için ilgili müdürlüklere göndermek ve ilanını yapmak,

10) İhtisas Komisyonları raporlarını almak üzere müracaat eden ilgililere Meclis kararınca alınan ücret karşılığında verilmesini sağlamak,

11)Meclise ait dosya ve kararları tutanak ve defter v.s. gibi evrakı mahkeme ile inceleme yapacak bilirkişilere Başkanlık Makamının yazılı emri ile vermek. Evrakın uzun zaman kullanılması gerektiğinde örnek çıkartılarak aslına uygun olduğu onaylandıktan sonra asıllar gelinceye kadar suretleri dosyasında saklamak.

 

 

b) Encümen Biriminin Görevleri;

1)Encümen gündeminin oluşturulması;Belediye Başkanı tarafından Encümene havale sırasına göre Encümen gündemi oluşturulur. Oluşturulan gündemi çoğaltılarak Encümen üyelerine dağıtmak.

2)Kararların karar defterine işlenmesi;Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Encümen karar defterine kayıt etmek.

3)Encümen kararlarının yazılması; Encümende alınan kararları, rapor yazıcı tarafından metin haline getirmek,

4)İmzalarının tamamlanması;  Metin haline getirilen kararlar Encümen Başkanı ve üyelere imzalatılıp, toplantıya katılmayan üyelerle ilgili Karar defterindeki ilgili yere (katılmadı) veya (izinli) yazmak,

5)Kararların ilgili müdürlüklere gönderilmesi; İmzası tamamlanan kararları uygulanmak üzere gecikmeksizin ilgili müdürlüklere göndermek,

6)Encümen karar asıllarının müdürlükçe düzenlenmiş esasa göre muntazam dosyalanarak saklanmasına dikkat ve özen göstermek,

EVRAK İŞLERİ SERVİSİNİN GÖREVLERİ

 Evrak İşleri Servisi

a)Genel Evrak Biriminin Görevleri;

1)Belediye’ye gelen yazıları, EBYS’ne kayıt edildikten sonra ilgili birimlere havalesini yapmak,

2)Belediyeden çıkan yazıları, EBYS’ den çıktı alındıktan sonra ilgili kurum ve ilgililere  göndermek,

3)Posta ile gönderilecek evrak, posta zimmet fişine kaydedilerek ve post makinesinden geçirildikten sonra PTT ye zimmet karşılığı devretmek,

4)Belediye birimleri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen, gerek ihale ilanlarının gerekse duyuru niteliğindeki ilanların Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmesini sağlayarak, buna ait tutanak ve raporları ilgili kurum, kuruluş ve müdürlüğe iletmek,

5)Posta ile gönderilen mektuplara posta makinesi için avans alınarak harcamaların sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubun yapılmasını sağlamak,

6)Acil ulaştırılması gereken evrakların elden takip edilerek zaman kaybının önlenmesine çalışmak,

7)Vatandaşlar tarafından belediyemize verilen dilekçelerin, EBYS’ne işleyerek ilgili müdürlüklere havalelerini yapmak,

 

 

b)İşlemler Servisinin Görevleri;

1)Müdürlüğün her türlü özlük işleri ile belediyemiz içi ve dışıyla yapılan yazışmaları yürütmek.

2)Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınmasını sağlamak,

3)5393 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince meclis üyeleri huzur hakkı tahakkuk ettirilerek, ödemenin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile göndermek,

4)5393 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince encümen başkanı ve üyelerine ödenek tahakkuk ettirilerek, ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile göndermek,

5)İşçi ve stajyer puantajları hazırlanarak ilgili müdürlüğe göndermek.

Bilgi Edinme Başvuruları :  Vatandaşların Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yazdığı bilgi, talep istek ve şikayetleri BİMER’in sitesinden , EBYS’ne aktararak ilgili birimlere göndermek

Müdürlüklerden gelen cevabi yazıları BİMER sistemi aracılığı ile hem vatandaşa hem sisteme iletmek

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdareye İlişkin Bilgiler

Yazı İşleriMüdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak belediye hizmet binasında hizmet vermektedir.

Fiziksel Yapı

Belediyemiz hizmet binasında giriş katta gelen evrak birimi ile en üst katta meclis birimi, encümen birimi ve işlemler birimi ile hizmet vermektedir.         

 

Örgüt Yapısı

Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru (hiyerarşik) bir iletişim yapısı mevcuttur.

 


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Müdürlüğümüzde 9 bilgisayar, 4 yazıcı, 5 tarayıcı ve 1 post makinesi mevcuttur. 

 

4-İnsan Kaynakları

PERSONEL DURUMU


PERSONEL

2015

Müdür

1

Memur

1

İşçi

6

TOPLAM

8

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

Ø  Meclis ve Encümen gündeminin hazırlanması, onaylatılması ve ilanının yapılması

Ø  Meclis ve encümen toplantıları aşamasında sekreterya hizmetlerinin yapılması tutanak ve kararların yazılması

Ø  Yazılan meclis ve encümen kararlarının imzalatılarak ilgili birimlere dağıtılması

Ø  Meclis komisyon raporlarının yazılması ve ilan edilmesi

Ø  Kesinleşen Meclis kararlarının kanun gereği Mülki Amir ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve kesinleşen kararların dağıtılması ve ilanın yapılması

Ø  Meclis üyelerinin huzur hakları ve encümen üyelerinin ödeneklerinin tahakkuk ettirilmesi,

Ø  İşçi ve stajer puantajlarının hazırlanması,

Ø  Müdürlüğün her türlü özlük işleri ile Belediyemiz içi ve dışıyla gerekli yazışmaların yapılması,

Ø  Teftiş Layihasıyla ilgili yazışmalar ve karşı görüşümüzün düzenlenmesi,

Ø  Müdürlüğe gelen evrakın kaydı ve dağıtımının yapılması.

Ø  Belediyemize gelen ve giden evrakların tasnifi ve havalesi yapılarak ilgili birim ve kurumlara dağıtımı

Ø  Kamu kurum ve kuruluşlarına gidecek evrakların posta işlemleri yapılarak postalanması

Ø   Belediyemizin birimleri ile Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanların yapılarak, tutanaklarının ilgili birim ve kurumlara gönderilmesi

 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

 

D-Diğer Hususlar

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

  A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 AMAÇ

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir.

HEDEF

Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılacaktır.

  B-Temel Politikalar ve Öncelikler

  C-Diğer Hususlar

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  A-Mali Bilgiler

     1-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

 

 

2014

Performans Bütçesi

2014

Gerçekleşen

01

Personel Giderleri

1.362.767,44

1.167.994,63

02

SGK Devlet Primi Giderleri

75.539,37

30.305,57

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

13.000,00

17.000,00

 

TOPLAM

1.451.306.81

1.215.300,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Mali Denetim Sonuçları    :     Denetim Komisyonunun 2014 yılı mali denetim çalışmaları tamamlanmıştır.

3-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve proje bilgileri

Meclis Birimi:

 

01/01/2014  -   31/12/2014

 Tarihleri Arasında Meclis Kararlarının Aylara Göre Dağılımı

 

01/01/2014  -   31/12/2014

 Tarihleri Arasında Meclis Kararlarının Konularına Göre Dağılımı

 

 

 

Ocak

27 

 

Mali Konular

22

 

Şubat

14

 

İmar Konuları

73

 

Mart

15

 

Tarifeler

15

 

Nisan

31

 

Seçimler

13

 

Mayıs

26

 

Diğer

121

 

Haziran

27

 

Toplam

254

 

Temmuz

17

 

 

 

 

Ağustos

22

 

 

 

 

Eylül

23

 

 

 

 

Ekim

18

 

 

 

 

Kasım

13

 

 

 

 

Aralık

21

 

 

 

 

Toplam

254

 

 

 

 

 

       

 

 

Encümen Birimi:

 

01/01/2014  -   31/12/2014

 Tarihleri Arasında Meclis Kararlarının Aylara Göre Dağılımı

 

01/01/2014  -   31/12/2014

 Tarihleri Arasında Meclis Kararlarının

 Konularına Göre Dağılımı

 

Ocak

151

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

72

Şubat

60

 

Zabıta Müdürlüğü

651

Mart

30

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

169

Nisan

85

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü

86

Mayıs

62

 

Park Bahçeler Müdürlüğü

5

Haziran

122

 

Fen İşleri Müdürlüğü

4

Temmuz

59

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

1

Ağustos

32

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

Eylül

66

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

1

Ekim

124

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

33

Kasım

85

 

Özel Kalem Müdürlüğü

1

Aralık

154

 

Encümen Üye Teklifi

1

Toplam

1030

 

Sosyal Yardım İşl. Müdürlüğü

4

 

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

1030

 

                                                                                                  

 

2014  YILINDA  YAPILAN EVRAK İŞLEMLERİ DAĞILIMI

AYLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

Gelen Evrak

2459

2175

2649

2896

3303

2661

2262

2224

2421

3405

3786

3694

33935

Giden Evrak

505

495

503

590

544

601

570

407

562

637

791

774

6979

Posta

734

518

895

682

932

1172

2365

816

2237

914

838

720

12823

İlan

35

44

77

58

62

90

79

35

103

49

84

85

801

 

 

 

BİMER

 

BİMER Sisteminden yapılan Başvuru Toplamı

262

Birimlere gönderilen ve cevabı gelen başvuru sayısı

307

Cevaplanıp Sisteme girilen başvuru sayısı

307

 

 

 

 

2-Performans Sonuçları Tablosu

       

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

       

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

 

5-Diğer Hususlar

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

   A-Üstünlükler

     

·         Her türlü mevzuat değişimi yakından takip edilmektedir.

·         Takım ruhu ile sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

·         Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde müdürlüğümüz elektronik arşiv ve dosyalama sisteminin oluşturulmuş olması

 

   B-Zayıflıklar

 

·         PW ve Word ortamında yazılan karar ve dosyaların taratılarak elektronik arşiv ve dosyalama sistemine aktarılamaması,

 

   C-Değerlendirme

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

 

                 Tahsin ŞAHİN

 Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK